Főtisztelendő Atyák!

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 2020. március 19-én kiadott dekrétuma alapján (153/20. sz. jegyz.) valamint figyelembe véve azt a nehéz időszakot, amelyet a COVID-19-járvány miatt megélünk, tanácsokat és útmutatásokat adunk a 2020. évi húsvéti ünnepek liturgiájával kapcsolatban.

ÁLTALÁNOS

 • A húsvét dátuma nem helyezhető át. A húsvéti szent háromnapot a kijelölt időben ünnepeljük.
 • Ami a nagyhét, illetve a húsvéti szent háromnap liturgiáiban való részvételt illeti, a karantén meghosszabbítása esetén az állami hatóságok útmutatásait kell követni.
 • A püspökök a székesegyházakban, a papok a plébániatemplomokban tartsák meg a szent háromnap liturgiáját, a hívők korlátozott számú részvételével, a hatóságok előírásai szerint. Értesítsék az adott nap liturgiájának kezdő időpontjáról a plébánia minden hívét, hogy lakóhelyeiken imádságukkal lélekben együtt lehessenek a szertartáson.
 • Megjegyzendő, hogy – visszavonásig – továbbra is érvényes a felmentés a vasárnapi szentmiséken való részvétel kötelezettsége alól.
 • Jó lenne, ha a hívek internetes élő közvetítésen keresztül bekapcsolódnának a szent háromnap liturgiájába. Hogyha ez nem lehetséges, javasolhatjuk a híveknek, hogy otthon tartsanak igeliturgiát.
 • Ahhoz, hogy a hívek átélhessék a nagyhét intenzitását és mélységeit, buzdítsuk őket a napi zsolozsma olvasmányos imaórájának és más imádságoknak elvégzésére, lehetőleg családi körben.
 • Jó lenne az egyházmegye főbb központjaiból közvetíteni a legfontosabb liturgiákat. Ösztönözzük a híveket, hogy odaadóan, tisztelettel és aktívan vegyenek részt bennük, ne csak a képernyőt nézve, mintha egyszerű műsorról lenne szó. Fontos, hogy ezek élő közvetítések legyenek, ne felvételről nézzék vissza a liturgiát. Értesíteni kell a híveket a közvetítések időpontjairól, hogy aktívan részt vehessenek a liturgiában.
 • Emlékeztetünk benneteket arra, hogy azok a hívek, akik a kommunikációs eszközökön keresztül vesznek részt a szentmiseáldozatban, amennyiben fizikailag nem tudják ezt megtenni, lelki áldozást végezhetnek. Ez azt jelenti, hogy fel kell indítanunk szívünkben a Jézussal való egyesülés égő vágyát, teljes szívünkből könyörögnünk az Úrhoz, hogy költözzön a lelkünkbe, tisztítsa meg azt a bűn foltjaitól és a hibáktól, és szentelje meg. Amikor a pap magához veszi Krisztus Testét és Vérét, letérdelhetünk, vagy valamilyen más testhelyzetet is felvehetünk, mellyel kifejezzük szeretetünket és tiszteletünket.
 • Az Egyházi Törvénykönyv (960-961. kánon) világosan kimondja, hogy ha a gyónó fizikailag nem tud jelen lenni, a kiengesztelődés más módszereit kell alkalmazni, nem a gyónást. Minden alkalommal, amikor komoly ok áll fenn és nincs lehetőség a gyónásra, a hívek felindíthatják magukban a tökéletes bánatot, amely magában foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. A Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja szerint „amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, «tökéletes bánatnak» (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket, sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.”

A lelkipásztorok kötelessége, hogy elmagyarázzák a híveknek a kiengesztelődés ezen lehetőségeit (ezeket fel kell tenni a plébánia weboldalára vagy elhelyezni a hirdetőtáblán, a templom bejáratánál).

Gyónás elektronikus úton (pl. telefonon, azonnali üzenetváltás keretében stb.) nem lehetséges. A Szentszék soha nem engedélyezte a telefonon keresztüli gyóntatást, és az összes korábbi nyilatkozat kifejezetten tiltja a „távolból való” gyóntatást, és rámutat arra, hogy a virtuális térben nincsenek „szentségek”.

 • Amikor több pap koncelebrálja a szentmisét, a kehely előkészítését, a belőle való áldozást, illetve a purifikálást kizárólag a főcelebráns végezze. A többi pap csak bemártással vegye magához Krisztus szent Testét és Vérét.
 • A temetési szertartás kizárólag az elhantolás helye mellett vagy a krematórium előtt végezhető, vagyis a szabadban, nem otthon vagy a templomban. A temetésen részt vevők száma a kormány határozata alapján nem haladhatja meg a 10 főt. A koporsó zárt kell hogy legyen. A hozzátartozók nem csókolhatják meg a halottat. A temetkezési vállalkozók videókapcsolatot használhatnának arra, hogy a családok részt vehessenek a temetési szertartáson.

VIRÁGVASÁRNAP

Jó lenne, ha a hívek a közvetítésen keresztül be tudnának kapcsolódni a virágvasárnapi liturgiába. Ha ez nem lehetséges, otthon imádkozzák el Krisztus szenvedésének liturgiáját: keresztvetéssel kezdjék, majd a virágvasárnap liturgikus olvasmányai következzenek; az evangélium után a hívek könyörgése, a Miatyánk és a világi hívek által elmondható áldás.

NAGYCSÜTÖRTÖK – AZ OLAJSZENTELÉSI SZENTMISE

 • Idén az olajszentelési szentmisét a püspök kivételesen az esperesek és a székesegyház, ill. társszékesegyház papjainak jelenlétében mutatja be.

NAGYCSÜTÖRTÖK – AZ UTOLSÓ VACSORA SZENTMISÉJE

 • Ha a hívek nem vehetnek részt a szentmisén, a pap (más papokkal együtt) jogosult bemutatni a szentmisét a hívek jelenléte nélkül. Ebben az esetben elmarad a lábmosás szertartása és az Oltáriszentség átvitele a szentsírhoz. Az Oltáriszentséget továbbra is a tabernákulumban kell őrizni.
 • Jó lenne, ha a hívek a közvetítésen keresztül be tudnának kapcsolódni az utolsó vacsora szentmiséjébe. Ha ez nem lehetséges, a hívek otthon tarthatnak igeliturgiát, a nagycsütörtök esti szertartás olvasmányait felolvasva. A liturgiát a hívek könyörgésével, a Miatyánkkal és a világi hívek által elmondható áldással fejezzék be.

NAGYPÉNTEK

 • Buzdítsuk a híveket ezen a napon szigorú böjtre: aki tud, böjtöljön kenyéren és vízen.
 • Javasoljuk a híveknek aznapra a zsolozsma imádkozását; akár minden imaórát el lehet imádkozni, az olvasmányos imaórával együtt.
 • Jó lenne ezen a napon közvetíteni a keresztutat és a nagypénteki szertartást a székesegyházból és a plébániatemplomokból. A hívek részvételének módját a püspök határozza meg, az aktuális helyzetnek megfelelően.
 • A nagypénteki szertartás alatt az egyetemes könyörgésekben külön imádkozzanak a betegekért, az elhunytakért és azokért, akik kétségbeesett helyzetben vannak (a misekönyv útmutatásai alapján, Missale Romanum, 314 o., 13 pont).
 • Azok, akik részt vesznek a nagypénteki szertartáson, a szent kereszt előtt annak megérintése nélkül hódoljanak.
 • Jó lenne, ha a hívek a közvetítésen keresztül be tudnának kapcsolódni a nagypénteki szertartásba. Ha ez nem lehetséges, a hívek otthon tarthatnak nagypénteki igeliturgiát és kereszthódolatot végezhetnek. Lehet ajánlani, hogy közvetítésen keresztül vegyenek részt a pápa keresztútjában.

NAGYSZOMBAT

 • Buzdítsuk a híveket, hogy ezen a napon is folytassák a böjtöt (tetszés szerint).
 • Javasoljuk a híveknek aznapra a zsolozsma imádkozását; akár minden imaórát el lehet imádkozni, az olvasmányos imaórával együtt.
 • Otthonaikban a hívek folytathatják a kereszthódolatot – az esti órákig.
 • A templomokban nem végzünk ételszentelést (pászkaszentelést) – ezt a családfő végzi el a húsvéti étkezés előtt (az imádság szövege csatolva).

HÚSVÉTI VIGÍLIA

 • A húsvéti vigíliát csak a székesegyházban és a plébániatemplomokban ünnepeljék, olyan mértékben, ahogy az illetékes hatóságok által vázolt reális helyzet megengedi.
 • A tűzszentelés elmarad. A húsvéti gyertyát egyszerűen meggyújtjuk. A körmenet elmarad. Rögtön a húsvéti öröménekkel (Exsultet) kezdjük a szertartást. Ezután elkezdődik az igeliturgia. A keresztségi szertartás alatt csak a keresztségi fogadalmak megújítására kerül sor. Utána következik az Eucharisztia liturgiája.
 • Jó lenne, ha a hívek a közvetítésen keresztül be tudnának kapcsolódni a vigília szertartásába. Lehet javasolni, hogy vegyenek részt a pápa által bemutatott szertartáson.
 • Akik semmilyen módon nem tudnak csatlakozni a húsvéti vigília szertartásához, még közvetítésen keresztül sem, azok imádkozzák el a zsolozsma húsvétvasárnapi olvasmányos imaóráját.
 • A kolostorokban, szemináriumokban, szerzetesközösségekben tartandó húsvéti vigíliát illetően a megyéspüspök dönt.

Az ukrajnai római katolikus egyház püspökei

2020. március 27.
№10/2020