Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció március 19-én útmutatót bocsátott ki az Egyház számára, melyben a nagyhét, a szent háromnap és a húsvét ünnepléséről adnak iránymutatást.

A húsvét ünnepének időpontja a járványhelyzet idején sem változik.

Az alábbiakban a dekrétumnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által jóváhagyott magyar fordítását és a nagypénteki rendkívüli könyörgést olvashatjuk.

DEKRÉTUM

A Covid-19 járvány idejére

Ebben a nehéz időszakban, amit a Covid-19 okozta járvány jelent, figyelembe véve, hogy a kiadott rendelkezések miatt a liturgiák közös ünneplése a templomokban ellehetetlenült, ahogy azt a megyéspüspökök a saját területükre vonatkozóan jelezték, beadványok érkeztek ehhez a Kongregációhoz a közelgő húsvéti ünnepek kapcsán. Ezért, erre vonatkozóan, a következő általános elveket és tanácsokat ajánljuk a püspököknek.

1. A Húsvét ünnepének dátuma: Mint a liturgikus év szíve, a Húsvét egyetlen másik ünnephez sem hasonló: három napon keresztül történő ünneplése, a Húsvéti Szent Háromnap, melyet megelőz a Nagyböjt és megkoronáz a Pünkösd, nem helyezhető át.

2. A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő konkrét helyzethez, a püspök megteheti, hogy a krizmaszentelési misét egy későbbi dátumra halasztja.

3. A Húsvéti Szent Háromnaphoz kötődő útmutatások

Ott, ahol a civil és egyházi hatóságok korlátozásokat léptettek életbe, a Húsvéti Szent Háromnappal kapcsolatban az alábbiakhoz kell igazodni:

A püspökök adjanak útmutatásokat arra vonatkozóan – egyetértésben a Püspöki Konferenciával –, hogy a székesegyházakban és plébániatemplomokban, a hívek fizikai részvételének hiánya ellenére, a püspök és a plébánosok ünnepeljék meg a Húsvéti Szent Háromnap liturgiáinak misztériumait, értesítve a híveket a kezdés időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Ebben az esetben hatalmas segítséget jelent a modern kommunikációs eszközök segítségével történő élő közvetítés, nem felvételről.

A Püspöki Konferencia és az egyes egyházmegyék is ajánljanak segédanyagokat a családi és a személyes imádsághoz.

Nagycsütörtökön a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják, a papok koncelebrálhatják az Utolsó vacsora emlékmiséjét. Ugyanakkor kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Azok a papok, akiknek nincs lehetőségük szentmisét ünnepelni, imádkozzák el a Vesperást. (lásd Imaórák Liturgiája).

Nagypénteken a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják, a püspök/a plébános megtartja Urunk szenvedésének ünneplését. Az egyetemes könyörgésekben a megyéspüspöknek legyen gondja rá, hogy külön megemlékezzenek a betegekről, a halottakról, és mindazokról, akik gyászolnak (lásd Római Misekönyv 224. old. 12. pont).

Húsvétvasárnap – A húsvéti vigília szertartása: ünnepeljék a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják. „A vigília ünnepélyes megkezdése: a Lucernárium (Fényünnepség)” részből hagyjuk el a tűzgyújtást.

A húsvéti gyertya meggyújtását követően a körmenetet elhagyva hangozzék el a Húsvéti Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. „A keresztség liturgiájá”-nál csak a keresztségi fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv 269. old. 46. pont). Így következzen az Eucharisztia liturgiája.

Azok, akik semmilyen módon nem tudnak csatlakozni a templomban ünnepelt húsvéti vigília szertartáshoz, imádkozzák el a Húsvétvasárnapra előírt Olvasmányos Imaórát (lásd Imaórák liturgiája).

A monostorok, szemináriumok, női szerzetesközösségek kapcsán a megyéspüspök jogkörébe tartozik a döntés.

A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a Nagyhetet és a Szent Háromnapot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy áthelyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén, 2020. március 19-én, Szent Józsefnek, az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepén.

Robert Card. Sarah
prefektus

+ Arthur Roche
érsek-titkár

 

XI. RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,
és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek,
hogy megtapasztalhassa a keresztény nép:
életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus,
a Mindenség Királya.

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja:

Mindenható, örök Isten,
tekints kegyesen aggodalmunkra,
könnyítsd meg gyermekeid terhét,
fogadd országodba az elhunytakat
és erősítsd meg gyenge hitünket,
ahogy megerősítetted Szent Fiadat,
Jézus Krisztust,
aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.
Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen

Forrás: www.magyarkurir.hu