Női szerzetesrendházak

 

Congregatio Jesu

www.congregatiojesu.com

88015 Ungvár
Volodimirska utca 76.
тел./факс: + 38 031 26 65 150

 

Krisztina Nella Ratocska
Kseniya Kraynyak
Marietta Nagyova
89452 Szerednye
Linszka utca 18.
Diana Popovych
Kateryna Mazur

DOMONKOS NŐVÉREK

dominikanky.sk

89600 Munkács
Kapornayi Yozhefa utca 24.
Lidia Timkova

Assisi Szent Ferenc Leányai

frantiskanky.sk

89000 Nagyberezna
Korjatovicha utca 12.
tel.: +38 066 08 90 962

Ihnatsiya Mariya Zhenchakova
Salome (Yana) Zhdilyova
Koleta (Vira) Puha

SZATMÁRI IRGALMAS NŐVÉREK

svincent.org

89400 Ungvár
Duchnovycha utca 21/4.
tel.: +38 031 22 61 211
svetlo73@centrum.sk

Szvjatoszlava Ilyku
Zsuzsanna Tovtin

A SZERETET LEÁNYAI – VINCÉS NŐVÉREK

www.vincentky.sk

89300 Szolyva
Holovna utca 74«К»/9.
+38 050 92 67 253
svalavadkl@gmail.com
Joanna Ahneta Szlovjan
Faustyna Fedorova
Frantishka Pavlendova
89200 Perecseny
Svitavska utca 14/2.
+38 068 37 84 035
sestryperecin@gmail.com

Natalia Kopolovec
Anna Turjanica
Rozaliya Kuzhmova

Csodáséremről Nevezett Máriás Nővérek

svincent.org

89221 Turja Remeta,
Zelena utca 34.

Jožica Sterle
Kateryna Vasylenko

Szent József Nővérei

www.facebook.com/sjsmukraine

89627 Pavshyno
Shevchenka utca 9.
tel.: +38 050 104 4061
paushingsjsm@gmail.com
Krisztina Timursina
Ligy Payyappilly
Dzheydi Malpan
Laura Rusnakova
Erika Marusynets
Bozhena Khanyk
Yustyna Hofryk
Odrika Meshko
Tavika Marusynets