2023. június 3-án, Szentháromság ünnepének előestéjén, Lucsok P. Miklós OP püspök pappá szentelte Holotyuk Jurij diakónust.

Az ünnepélyes szentmisét a munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházban az egyházmegye apostoli kormányzója vezette. Koncelebrált Bilous Viktor rektor atya, a szeminárium papsága, Leszkiv Mikola atya, a Lemberg megyében elterülő Cservonohrad település – Jurij szülővárosa – plébánosa, valamint a Munkácsi Egyházmegye papjai és diakónusai.

 

A diakónust a Kamjanec-Pogyilszkij egyházmegyében található szeminárium rektora, Bilous atya mutatta be. Jurij Holotyuk, Ihor és Tetjana fia, Lemberg megye Cservonohrad városából származik. Hivatását Medjugorjéban érezte meg, majd Majnek Antal püspök fogadta be őt a Munkácsi Egyházmegyébe, ahová most inkardinálták.

A szentmise olvasmányai, a Prédikátorok könyvének 3. fejezetéből – „Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt” – és a Korinthusiaknak írt első levél 13. fejezetből – „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom” – már ráhangolták a jelenlévők szívét a készülőben lévő szentség kiszolgáltatására, amit az evangélium, mely az Angyali üdvözlet volt, még inkább a természetfelettibe emelt.

Prédikációjában Miklós püspök először is rámutatott arra, hogy mi nem a papság, majd arra, hogy mi az. A papság nem az ékesszólás művészete, és nem megoldás minden társadalmi és szociális kérdésre és problémára. Nem is a mindentudás állapota. „A papok arra hivatottak, hogy Isten igéjét hirdessék.”

A papság Szentlélekkel teli szív. A papság Isten ember iránti szeretetéből születik: Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, aki a főpap. A papság Isten szeretete az ember iránt, és az ember válasza Isten szeretetére, Mária igenjéből születet meg a főpap, Jézus Krisztus. A papság pedig az ember ember iránti szeretete. „A papság szeretet!”

Ezután következett a szentelési szertartás. A Szentlélekváró ének után a szentelendő nyilatkozott szándékáról, tiszteletet és engedelmességet fogadott a püspöknek, majd a földre borult, miközben Isten népe elimádkozta a Mindenszentek litániáját. Ezt követően az áldozópap a püspök elé térdelt, aki kézrátétellel imádkozott érte. A felszentelő imádság után beöltöztették a miseruhába, majd a püspök megkente a kezét krizmával, és átadta a kelyhet és a paténát. Ezt követően békecsókot váltottak egymással, majd a többi pappal is.

A szentmise végén az újonnan felszentelt pap köszönetet mondott Miklós püspöknek és háláját fejezete ki Majnek Antal nyugalmazott püspöknek, szüleinek és mentorainak, szeminarista- és paptestvéreinek, a medjugorjei Mária Világossága közösségnek és a schönborn-i Stabat Mater közösségnek, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnepség megszervezéséhez, a kórusnak, a díszítőknek és minden jelenlévőnek.

Végül a Kúria irodaigazgatója, Gerzanics Szergij atya felolvasta az Jurij lelkészi kinevezését, ami Rahóba a Nepomuki Szent János plébániára és Kőrösmezőre a Szent Péter és Pál plébániára szól.

A Munkácsi Egyházmegye hagyományának megfelelően az újonnan felszentelt áldozópap áldást adott az őt felszentelő püspöknek. Lucsok Miklós püspöki szolgálata alatt ez volt az első alkalom, hogy a Munkácsi Egyházmegye számára papot szentelt.

A szentmise után a templomkertben kötetlen, örömteli formában folytatódott az ünnep.

Június 4-én, Szentháromság vasárnapján Holotiuk Jurij atya szülőfalujának római katolikus templomában tartotta meg újmiséjét.

Szöveg: Reshetar Tetjana írása alapján

Video: Weiss Viktória