Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnepén, a Munkácsi Székesegyházban tartott ünnepi szentmisét Lucsok P. Miklós OP püspök vezette. Koncelebrált a Kúria irodaigazgatója, Gerzanics Szergij és a munkácsi székesegyház káplánja, Fizer Jenő. A szentmise keretében  Rohozsán József,  püspöki titkár fölvételt nyert a diakónusjelöltek közé. Feleségével, Tetjánával közösen kezdték meg ezt a szolgálati utat, amelyet most ünnepélyesen is kinyilvánítottak a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzójának kérdéseire válaszolva.

A diakónusok szogálata az egyházban az apostolok korában kezdődött. Már az egyházatyák is tesznek említést róla. Antiochiai Szent Ignác szerint egy részegyház nem képzelhető el püspök, pap és diakónus nélkül. Az V. századtól kezdve a diakonátus hanyatlásnak indult, majd a Trentói Zsinat (1545-1563) elrendelte az állandó diakonátus visszaállítását, de a gyakorlatban csak a II. Vatikáni Zsinattal valósult meg.

A II. Vatikáni Zsinat három területet jelöl meg: liturgia, hithirdetés és karitatív szolgálat. A diakónus így szolgálja Isten népét, közösségben a püspökkel és a papokkal. A Lumen Gentium zsinati dokumentum értelmében a diakónus feladata, ha megbízást kap rá, hogy „ünnepélyesen kiszolgáltassa a keresztséget, őrizze és kiossza az Eucharisztiát, az Egyház nevében eskessen és megáldja a házasulókat; elvigye a szent Útravalót a haldoklóknak, Szentírást olvasson a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a hívek istentiszteletét és imádságát, kiszolgáltassa a szentelményeket és temessen. A szeretet és a szolgálat feladataiban elmerülve emlékezzenek Szent Polikárp intelmére: „Irgalmasan és serényen éljetek az Úr igazsága szerint, aki mindenkinek szolgája lett” (29).

A püspök prédikációjában arra irányította a figyelmet, hogy mindannyian meg vagyunk hívva, hogy Istennek szenteljük magunkat, és Isten világosságát vigyük másokhoz. „Jézus, mint világosság jelenik meg nekünk. Ő küld minket: ’Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!’ Ezt a fényt nem tarthatjuk meg magunknak. Arra vagyunk hivatottak, hogy világossággal árasszuk el az egész világot, hogy a világ megvilágosodjon, lángra lobbanjon Isten életétől. (…) A szeretet fényének terjednie kell általunk… Érettnek lenni azt is jelenti, hogy készek vagyunk átadni a megtapasztalt jót.”

Urunk bemutatásának ünnepén a szentmise hagyományosan a gyertyák megáldásával és az ünnepélyes körmenettel kezdődött. A prédikációt a diakónusjelölt fölvételének szertartása követte, majd a püspök imát mondott a jelölt felett. Ezzel a szertartással József megkezdi a felkészülési időszakot, amelynek végén majd diakónussá szentelik. Jelenleg a Munkácsi Egyházmegyében két állandó diakónus szolgál, és két jelölt van.

Foto: Resetár Tetjana