Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a Szentatya, XVI. Benedek pápa, Szent Péter utódja lemondásával kapcsolatban

Szeretett Paptestvéreim!
Szeretett Szerzetesek és Szerzetesnővérek!
Krisztusban szeretett Testvéreim!

1. Február 11-én a világot körberepülték XVI. Benedek pápa szavai, amelyeket  a Római Katolikus Egyház Bíborosi Konzisztóriuma előtt mondott: „ Nem egyszer végezve lelkiismeretvizsgálatot Isten előtt, bebizonyosodtam arról, hogy idős koromra hivatkozva, nincs már elég erőm ahhoz, hogy a pápai szolgálatot végezzem. Tisztában vagyok azzal, hog hogy e küldetést nem csak tettekkel és szavakkal kell végezni, hanem ugyanúgy szenvedéssel és imával, hogy el ne veszítse lelki lényegét. De az oly gyorsan változó modern világban, amely tele van izgalommal a hitéletet kérdéseivel kapcsolatban, a Szent Péter hajója irányításához és az Evangélium hirdetéséhez szükség van mind testi, mind lelki erőre, melyből az utóbbi hónapokban egyre kevesebb van bennem, ezért be kell ismernem, hogy nem vagyok képes tovább folytatni a rám bízott feladatot. Ezért, tudomásul véve e döntésnek komolyságát, teljes szabadsággal bejelentem, hogy lemondok Róma Püspöke, Szent Péter Utóda tisztségről”.
E szavak kijelentése hozzászólás-vihart robbantott ki szerte a világon. Sokan meg akarták válaszolni XVI. Benedek pápa döntését. Levelünkkel nem kívánunk belépni a kialakult vitába. Bár mi is, mint mindenki más, meg vagyunk lepve, szívünkben sajnálat és szomorúság van, mégis nagy tisztelettel, az engedelmesség szellemével és a szabad akarat jogának elismerésével fogadjuk el Szentatyánk, XVI. Benedek pápa tudatos döntését lemondásával kapcsolatban és megköszönjük Istennek pápaságának időszakát. Érseketekként, XVI. Benedek pápa volt személyes titkáraként kérem ezeket, Ukrajna Római katolikus Egyházának minden püspökével együtt.

2.    Az idei nagyböjti üzenetében a Szentatya a következőket írta: „Amikor helyet hagyunk az isteni szeretetnek, akkor hasonlóvá válunk Hozzá, és részesülünk az Ő szeretetében. Ha megnyitjuk szívünket az Ő szeretetére, akkor megengedjük, hogy bennünk éljen és az Ő szeretetéhez vezessen bennünket, csak ekkor válik olyanná a hitünk, amely „csak a szeretet által munkálkodik” (Gal 5,6), és csak ekkor lakhat bennünk (1 Jn 4,12). Ezt a tanítást követve, váljunk az isteni szeretet részeseivé, amely arra hív minket, hogy Szent Pállal együtt hálaadó imát mondjunk: «Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban”(1 Tessz 5,18).
Ezért kérünk és biztatunk mindenkit, hogy érsekségünkhöz tartozó minden plébániai közösségben 2013. február 24-én, megelőzve február 28-t, a szentatya pápaságának befejezését, mondjanak hálaadó szentmisét, amelyen megköszönik XVI. Benedek pápa szolgálatát. A nagyböjti időszak ellenére az idő az események arra indítanak bennünket, hogy vasárnap az Oltáriszentség előtt énekeljük el hálaadó himnuszunkat, a Te Deumot, amint február 11-én Vatikánban, a Bíborosi Kollégium dékánja, Angelo Sodano mondta: «fényes pápaság, melyet nagy szeretettel és engedelmességgel végzett». Hálás imával kérjük Istent, hogy gazdagon áldja meg az visszavonult pápát kegyelmével, és adjon neki egészséget”.
3. XVI. Benedek pápa február 28. 20:00-ig befejezi pápai szolgálatát, mint Róma Püspöke és az Egyház látható feje, ezért addig minden szentmise kánonjában megemlítjük nevét. Viszont pápasága befejeztével, azaz február 28-a után, a sede vacante időszakban, egészen az új pápa megválasztásáig a szentmise kánonjában nem említjük meg a pápa nevét, tehát kihagyjuk a szavakat: …. pápánkkal”, így csak a püspökünk nevét említjük.

4.    A pápa szolgálatának végeztével, halál, vagy, mint most, lemondás esetén az Egyháznak meg kell választania Róma új Püspökét és az Egyház látható fejét. Az új pápát, aki még nem töltötte be 80. életévét, a választó bíborosok választják meg a Konklávén. De a felelősség nem csak az övék, hanem az egész Egyházé, akinek kötelessége, hogy imádkozzon a Szentlélekhez a jó választásért és a konklávé minden résztvevőjéért.

Teljes felelősségérzettel arra kérünk minden plébániát, hogy 2013. március 3-án mutassanak be szentmisét az új pápáért és a konklávé résztvevőiért. Ennek az imádságnak egy különös jele legyen a Szentlélek himnuszának eléneklése „Teremtő Lélek, szállj le ránk”.

5.    Befejezésképpen, hallgassunk meg egy részletet XVI. Benedek pápa szentbeszédéből, melyet 2006. május 28-án mondott Krakkóban:

„Én, XVI. Benedek, II. János Pál pápa utódja, kérlek benneteket: hogy a földön állva, az égre szegezzétek szemeteket – Arra, akiben már 2000 éve az újabb és újabb generáció megtalálja életének értelmét, kérlek benneteket, hogy az Istenbe vetett hitben megerősödve, vegyetek részt itt a földön Országának, a jóság, az igazságosság, a szolidaritás és az irgalom Országának megerősítésében kérlek benneteket, hogy a mai világban bátran tegyetek tanúságot az evangéliumról, vigyetek reményt a szegényeknek, a szenvedőknek, magányosoknak, csüggedteknek, és azoknak, akik szomjazzák a szabadságot, az igazságot és a békét. Kérlek benneteket, hogy jót téve felebarátaitoknak és gondoskodva a közjóról, Isten Szeretetéről tegyetek tanúságot, kérlek benneteket, hogy osszátok meg hitetek kincsét Európa és a világ népeivel, emlékezve honfitársatokra, aki Szent Péter utódjaként teles erejével és hatékonyságával tette ugyanezt, kérlek benneteket, hogy emlékezzetek meg rólam imáitokban és áldozataitokban, mint ahogyan elődömről is megemlékeztetek, hogy a Krisztus által rám bízott küldetést teljesítsem”. kérlek benneteket, legyetek erősek a hitben, a reményben és a szeretetben!”

E szavak szolgáljanak világos és érthető üzenetként és útmutatásként a Hit Évében, melyet még a pápa kezdeményezett, akinek küldetése most végéhez ért, de tanítása megmarad az Egyházban és az erős hit, a remény és a szeretet hangjaként él tovább.

Kedves Testvéreim!
Megköszönve a vállalt felelősséget és az Egyház jövőjéért érzett gondoskodást a történelem e fontos időszakában, maradjunk egységben szentatyánkkal, XVI. Benedek pápával és a konklávén megválasztott utódjával. Őszinte szívvel adom rátok apostoli áldásomat: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Lemberg, 2013. február 12.

03/2013 sz. körlevél

Mieczysław Mokrzycki, lembergi érsek,

az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia elnöke