Milí priatelia,

Rok 2020 – a možno aj celé desaťročie – vstúpi do našich dejín ako rok koronavírusu. Ešte nikdy v dejinách nevznikla taká zdravotná a existenčná kríza, ktorá by zasiahla celý svet. Rozmery tejto pandémie presahujú všetko, čo ľudstvo doteraz zažilo. Celý svet bol a naďalej je vydaný napospas neviditeľnému vírusu. Ten už zabil státisíce ľudí, zapríčinil katastrofálne a z veľkej časti zatiaľ nepredvídateľné ekonomické i sociálne škody. Náš svet už nie je ten, čo býval. To, čo sme predtým považovali za samozrejmé, už také nebude. Vírus nám zreteľne postavil pred oči našu zraniteľnosť, krehkosť a konečnosť. Napriek všetkým zavedeným preventívnym a ochranným opatreniam či pravidlám sa všade rozšíril všeobecný pocit strachu, bezradnosti a bezmocnosti. Hoci sa obdobie pandémie vyznačuje veľkou solidaritou, obetavou službou a pozoruhodnou spoločenskou zomknutosťou, pravdou je i to, že vírus nás od seba navzájom aj vzdialil a izoloval. Sme zvádzaní k tomu, aby sme svojho  blížneho nevnímali ako obraz Boha, ale ako nebezpečenstvo, potenciálneho prenášača nákazy. O čo dlhšie potrvá táto zdravotná kríza a jej následky – ani ďalšie pohromy či vojny nás v budúcnosti zrejme neobídu –, o to viac sa bude musieť prejaviť naša pravá ľudskosť. No ľudskosť bez Boha je odsúdená na porážku. Pre našu budúcnosť by malo fatálne následky, keby sme si mysleli, že Boh nemá k terajšej pandémii a všetkým chorobám a biedam čo povedať a že proti nim nemôže ani nič urobiť.

Boh predsa poslal na svet vlastného Syna a on „vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby“ (Mt 8,17). Nechal sa nakaziť najhorším vírusom, ktorým je hriech, bez toho, aby sám niekedy zhrešil – takto sa sám stal „protilátkou“ na všetko zlo a nešťastie na svete. Daroval nám univerzálnu „vakcínu“. Vďaka nej môžeme získať imunitu voči nákaze, ktorá napadla náš svet, keď sa odvrátil od Boha. Ježiš nám nanovo vracia dôveru a nádej, že Boh nás všetkých chce uzdraviť, hoci ešte musíme niesť svoj kríž. A o čo ťažšie budú časy, o to mocnejšia bude jeho milosť. On nás vedie na ceste spásy a povzbudzuje nás, aby sme sa vždy modlili a za každých okolností dôverovali v jeho pomoc. Zvláštnym spôsobom nám do týchto čias, ktoré mnohí svätci označujú za apokalyptické, posiela svoju matku, aby pri nás stála v najväčšej núdzi. Svätý Ján Pavol II., ktorého 100. výročie narodenia si tento rok pripomíname, roku 1972 ešte ako kardinál Karol Wojtyła povedal americkým biskupom: „Stojíme pred najväčšou konfrontáciou, akú ľudstvo v svojich dejinách doteraz zažilo. Stojíme pred konečným bojom medzi Cirkvou a anticirkvou, medzi evanjeliom a antievanjeliom, medzi Kristom a Antikristom.“ Aby sme mohli statočne ustáť tento boj, potrebujeme Božiu Matku ako nikdy predtým. Cez ňu nás chce Boh viesť k víťazstvu nad Satanom. Za posledných 200 rokov sa Panna Mária zjavila na toľkých miestach na všetkých svetadieloch, že súčasná epocha sa nazýva aj mariánskou érou. Napriek všetkým často negatívnym očakávaniam vedcov nám Panna Mária v svojich posolstvách zvestuje budúcnosť plnú radosti a pokoja, hoci nezamlčiava, že ľudstvo potrebuje  očistenie a nastanú mnohé bolestné situácie. Pripomína nám prostriedky uzdravenia, ktoré môže využívať každý z nás: prijímanie sviatostí, sviatosť zmierenia, čítanie Svätého písma, verná modlitba ruženca, zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, obeta z lásky, nosenie Zázračnej medaily…

Preto vás chceme aj v tomto roku pozvať, aby ste sa 18. októbra alebo 19. októbra (ak sa budete modliť ruženec s deťmi v škole alebo škôlke, keďže 18. október pripadne na nedeľu) pripojili k celosvetovej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Tento spoločný celosvetový ruženec s deťmi nás má naplniť novou dôverou v Božiu lásku a ochranu, ktorú nám chce on sám darovať cez Božiu Matku. V Liste deťom by sme vám radi pripomenuli začiatok mariánskej epochy, ktorá sa začala roku 1830 na Rue du Bac v Paríži. Tu sa Panna Mária zjavila sv. Kataríne Labouré ako Immaculata – Nepoškvrnená, a to 28 rokov pred vyhlásením dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Hovorila jej o smutných udalostiach, ktoré majú postihnúť Francúzsko i celý svet: „Celý svet sa dostane do zmätku, zasiahnu ho mnohé nešťastia. Bude sa zdať, že už je všetko stratené… Ľudia budú zneucťovať kríž, budú po ňom šliapať.“ Panna Mária držala v rukách zemeguľu, ktorá predstavuje každého človeka, a sľúbila sestre Kataríne ochranu a pomoc, ak ľudia budú dôverovať Bohu, verne sa modliť a žiť lásku. Dala jej dokonca obraz, ktorý mala dať raziť ako medailu. Sprevádza ho krátka strelná modlitba, aby sme sa ju mohli čo najčastejšie modliť. Na obraze má Panna Mária pod nohami hada a z jej rozopätých rúk vychádzajú lúče milostí na celý svet.

Panna Mária je naša Matka, sprostredkovateľka milostí. Ona rozšliapala hlavu hadovi a porazila zlo. Preto ak máme obstáť v súčasnom svetovom duchovnom boji, musíme sa jej celkom zasvätiť a vďaka ružencu hľadať ochranu pod jej plášťom. Ďakujeme vám, že vediete deti k nej! Keď ich učíme modliť sa ruženec a spoznávať Máriu ako našu Matku, vytvárame pre ne to najdôležitejšie ochranné opatrenie a dávame im tú najlepšiu výzbroj na cestu do budúcnosti.

https://acninternational.org/millionkidspraying

Mauro kard. Piacenza
prezident

P. Martin M. Barta
duchovný asistent