2023. április 15-én ünneplő hívek sokasága töltötte meg a munkácsi székesegyházat, ahol először került sor szüzek szentelési szertartására. Az ebből az alkalomból tartott ünnepi szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós OP püspök, az egyházmegye apostoli kormányzója volt. Vele együtt koncelebrált Majnek Antal OFM, az egyházmegye nyugalmazott püspöke, valamint számos pap és szerzetes.

Az ünnepi szentmisén jelen voltak az egyházmegyében szolgáló diakónusok, a szerzetes közösségek tagjai, családtagok, barátok és az egyházmegye több egyházközségének hívei. A munkácsi plébánián kívül Ungvárról és Husztról is jöttek vendégek, az élő közvetítésnek köszönhetően pedig magyarországi és németországi rokonok, barátok és ismerősök is jelen lehettek.

Ezen a napon megszentelt szüzességre tett örök fogadalmat Hoffmann Tanya-Maria és Nobilis Kinga, velük együtt egy évre Summerer Vanessa. Rövid életrajzukat a szentmise előtt Szergij Gerzanics atya, a Kúria irodaigazgatója olvasta fel.

Nobilis Kinga, Dénes és Mária lánya, magyar állampolgár, 1969.12.23-án született Siófokon. 25 éve végez különböző szolgálatokat a Munkácsi Egyházmegyében, jelenleg a Püspöki Hivatalban dolgozik a gazdasági osztályon.

Hoffman Tanya-Maria, Josef és Rosvita lánya, német állampolgár, 1968. március 20-án született Schwenningenben, 15 évvel ezelőtt érkezett Kárpátaljára a német nyelvű plébániákra, Schönbornban és a Munkácsi Egyházmegyében végez különféle szolgálatokat.

Sumerrer Vanessa, Manfred és Olena lánya, 1998. június 16-án született Nürnbergben, Németországban. Öt évvel ezelőtt költözött Ukrajnába, nemrégen vette fel az ukrán állampolgárságot, jelenleg a Szent Márton Székesegyházban szolgál, mint sekrestyés.

Három nép leányai, akiket az Úr Kárpátalja soknemzetiségű gyökerekkel rendelkező területének egyházmegyéjébe hívott.

A Szüzek Rendje (Ordo Virginum) az egyik legrégibb, kifejezetten Istennek szentelt életforma. Már Szent I. Kelemen pápa (K.u. 88-97) szólt azokról a szüzekről, akik „a mennyek országáért” (Mt 19,12) mondtak le a házasságról. A korai keresztény szüzek közé sorolhatjuk Szent Ágnest, Szent Ágotát, Szent Lúciát, Szent Cecíliát. Ahogy az Egyház Krisztus menyasszonya, a konszekrált szűz az Egyház képmása és Krisztus menyasszonya.

1970. május 31-én VI. Pál pápa kérésére az Istentiszteleti Kongregáció közzétette a szüzek felszentelésének új rítusát, amellyel életre keltette a szüzek ősi rendjét és elindította virágzását. A tanúságtétel e formája az apostolok idejétől kezdve létezett a keresztény közösségekben. A felszentelésben részesülő nők megmaradnak egyházmegyéjükben, ahol élnek és ahol megérlelődött ez a választásuk, illetve ahol elvégezték felkészülésüket.

2018-ban a Megszentelt Élet Intézménye és az Apostoli Élet Társasága Kongregáció közzé tette új dokumentumát „Ecclesia Sponsae Imago” címmel. A dokumentum szinodális munka eredménye, amelynek célja, hogy a püspököknek, a megszentelt életet élő nőknek és a képzésben résztvevő nőknek irányvonalakat adjon és előmozdítsa ezt az életformát.

Ferenc pápa 2020. május 31-én a Szüzek Rendjének tagjaihoz intézett üzenetében ezekkel a szavakkal áldotta meg őket: „Szeretnélek mindnyájatokat megáldani, mint ahogy minden nőt, aki erre a felszentelésre készül, vagy aki a jövőben ebben részesül majd. Az Egyház megkapta a Vigasztaló Lélek ajándékát, mint a megdicsőült Krisztus örvendő jegyesének kiapadhatatlan alapját. Ti is Krisztus jegyese, az Egyház jeleként örvendjetek mindig, éppúgy, ahogy a Názáreti Mária, a Boldogságos Szűz, aki hálaénekét zengi, az élő evangélium Édesanyjaként.”

Az ünnepélyes szentmisének méltó keretet adott a kereszt után, gyönyörű húsvéti énekek kíséretében vonuló szüzek, akik égő gyertyát tartottak a kezükben. A szentmise során az ukrán, a magyar, a német és a latin nyelvek váltakoztak. Az imák, az olvasmányok, az evangélium és a homília ukránul és magyarul, az egyik olvasmány németül hangzott el. Ugyanez a nyelvi sokszínűség jellemezte a szentmise énekeit is.

Miklós püspök prédikációban a feltámadt Krisztussal való találkozás fontosságáról beszélt. „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden népnek – mondta Jézus. Ma a fogadalmakat lehetett volna a kápolna csendjében is megtenni. De Jézus nem azt mondta, hogy rejtsük el a hitünket. Azt mondta: menjetek, örüljetek, mondjátok el mindenkinek, hogy feltámadt.” Azt is hozzáfűzte, hogy nem elég hallani Krisztus feltámadásáról. „Az evangéliumban azt olvassuk, hogy az asszonyok hírül vitték Krisztus feltámadását, de a tanítványok nem hittek nekik. Ez sajnos ma is így van. Sokan hallanak róla, de nem mindenki találkozik Vele. A Feltámadottal való tapasztalat megváltoztatja az ember életét. Amikor az ember találkozik a Feltámadott Jézussal, az élete központi eseményévé válik. (…) Soha többé nem akarja elveszíteni Őt, a Vele való találkozás életstílussá alakul.”

„Ők hárman azért vannak most itt, mert találkoztak a Feltámadottal és az életükkel tanúságot akarnak tenni róla. (…) Világunk legnagyobb drámája, szomorúsága, hogy sokan nem tudják, mennyire szereti őket Isten. Ezért hív az Isten embereket a neki szenteltségre, hogy rajtuk keresztül is sokan találkozzanak Vele. A hivatás ajándék, kegyelem Istentől.” – mondta többek között a püspök, aláhúzva az Istentől kapott hivatás tanúságtevő erejét. A prédikáció végén pedig azért fohászkodott, hogy a Szentlélek töltsön el bennünket olyan erős és személyes szeretettel, ami legyőz minden nehézséget és kísértést.

A homíliát követően kezdetét vette a szentelési szertartás. Először Isten népe együtt elénekelte a Mindenszentek litániáját, amit a konszekráció követett, amikor is a jelöltek fogadalmat tettek.

„Isten dicsőségére teljesen neki akarom szentelni magam és hűségesen követni Krisztust. Az itt egybegyűlt testvérek és nővérek jelenlétében a te kezedbe, főtisztelendő püspök atya teszem le fogadalmam, hogy egész életemben tisztaságban, szegénységben és engedelmességben akarok élni, az Ordo Viginum útmutatásai szerint. Teljes szívvel átadom magam az Anyaszentegyháznak, hogy a Szentlélek kegyelmével, és a boldogságos, mindenkor Szűz Mária segítségével elérjem a tökéletes szeretetet Isten és az Egyház szolgálatában.” – hangzott az ünnepélyes fogadalomtétel. A felszentelt szüzek mindegyike átvett a püspöktől egy-egy zsolozsmás könyvet és egy gyűrűt, amely a felszentelés látható jele, Krisztus iránti odaadásukról tanúskodik, kifejezi Isten szeretetét és hűségét.

A mise végén mindhárom felszentelt szűz nevében Kinga köszönetet mondott Miklós püspöknek, aki elfogadta felajánlásukat, valamint Antal püspöknek, és a többi papnak, akik támogatták őket az útjukon.

A szentmise után már kötetlen módon folytatódott az ünneplés. A székesegyház közössége a templom kertjében agapéval kedveskedett az ünnepi szentmisén részt vett híveknek, a papok, szerzetesek, a fogadalmat tett ünnepeltek vendégei pedig közös álló fogadáson vettek részt a Szent István Líceum ebédlőjében.

Szöveg: Molnár M. Katalin

Fényképek: Reshetar Tetjana, Molnár M. Katalin

Kisfilm: Weiss Viktória