Józsefnek „megjelent álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: »József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.« (…) József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta.” (Mt 1,18-21)

Jézus Krisztus születésének megünneplése évről évre lehetőséget ad számunkra, hogy elmélyüljünk ebben a titokban, mely ugyanakkor meghaladja értelmünket. Hogyan foganhatott Szűz Mária a Szentlélektől? Számunkra ez itt a földön hittitok marad. Emberi módon gondolkodva Szent József sem tudta megérteni ezt a titkot, így tehát elhatározta, hogy elbocsátja Máriát, azaz felbontja vele a jegyességet. Ám alighogy ezt elhatározta, Isten angyala szólt hozzá, hogy a gyermek a Szentlélektől van, és Ő a megígért Megváltó. Így tehát József kinyilatkoztatást kapott arról, ami meghaladta értelmét, ő pedig úgy tett, ahogy Isten angyala parancsolta neki.

Ebben az eseményben megláthatjuk Szent József egyik legfontosabb jellemvonását: az Isten iránti engedelmességet. Beleegyezett valamibe, amit talán nem nagyon értett, de mivel jelet kapott Istentől az angyalon keresztül, határozottan teljesítette azt, amit Isten rábízott!

Ha az egész Szent Családra tekintünk, láthatjuk, hogy ez a tulajdonságuk – az ISTEN IRÁNTI ENGEDELMESSÉG – életük középpontja. Ennek a jellemvonásuknak köszönhetően tudták, hogyan maradjanak mindig egységben Istennel, hogyan éljenek a mindennapokban, hová menjenek, hogyan kapjanak meg minden szükséges kegyelmet minden élethelyzetre. Ezt a tulajdonságukat ápolták leginkább életükben, emiatt voltak készek odaadni még a legértékesebbet is – az életüket.

Az Isten iránti engedelmesség – az Istennel való egység. Aki nem hallgat Istenre, a saját elképzelése szerint él, annál megvan a veszélye annak, hogy még a jó dolgokat sem az Isteni Gondviselés tervével összhangban fogja tenni. És ha nem az Istennel való egységben cselekszik, tettei a rossz gyarapodásának és a jó elhanyagolásának okaivá válhatnak. Azonban ha valaki már úgy él, hogy folytonosan arra figyel, hogyan vezeti őt Isten Igéje, akkor mindig jó döntéseket tud hozni. Ez az embernek örömet hoz az életébe, a környezetének pedig áldást. Ahhoz, hogy megtanuljuk hallani Isten hangját, Isten Igéjét, a Szentlélek sugallatait, Isten angyalainak hangját, fontos, hogy megismerjük és jól megtanuljuk, hogyan szól az Isten. Ebben segít minket a Szentírás, a Biblia, melyben össze vannak gyűjtve mindazok az események, melyekben Isten az emberekhez szólt, és az is, amikor maga Isten szólt hozzánk különleges módon, Jézus Krisztus által, mely az evangéliumokban van megírva. Szent József és Szűz Mária is nagyon jól ismerték az üdvtörténetnek ezeket az ószövetségi eseményeit.

Kedves Testvéreim Krisztusban, őszintének és becsületesnek kell lennünk önmagunkal, hogy vajon arra törekszünk-e, hogy meghalljuk, amit Isten személyesen nekünk mond életünkben, és hogy mennyi erőfeszítést teszünk abba, hogy azt, amit meghallottunk, teljesítsük is. Mert ha egy keresztény még nem az Isten iránti engedelmességet tekinti élete alapelvének és nem abban él, akkor az még sötétségben és homályban jár. Hiszen Isten igaz embereit arról ismerjük fel, hogy azon az úton járnak, melyen Jézus vezeti őket, és amelyen a Mennyei Atya akaratát keresik, és meg is teszik azt.

Antal püspök atyával, egyházmegyénk főpásztorával együtt arra buzdítunk benneteket, hogy mindennap hallgassátok-olvassátok Isten Igéjét! Tegyétek az első helyre mindennapjaitokban Isten Szavának hallgatását. Kívánjuk nektek, hogy a karácsonyi ünnepek alatt különösen is világossá váljék számotokra az, hogy a Megváltó eljövetele és mindaz a jó, melyet Tőle kaptunk, Szűz Mária és Szent József engedelmességén múlt. Tanuljuk meg egyre jobban meghallani és felismerni az Ő hangját! Mert csak így tudjuk elfogadni mindazt a jót, amit Isten szüntelenül ad nekünk, és így lehetünk a közvetítői azoknak a javaknak, melyeket Isten az Ő gondviselésében rajtunk keresztül adni akar ennek a világnak!

Töltse be életeteket egész évben az az öröm, melyet Jézus Krisztus hozott nekünk!

Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok nektek!

Lucsok Péter Miklós OP

munkácsi segédpüspök