MEGHÍVÁS
a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye minden hívének
az I. Országos Eucharisztikus Kongresszusra

 
Az isteni Gondviselés ajándékaként 2012. május 26–június 3. között ünnepli római katolikus egyházunk az I. Országos Eucharisztikus Kongresszust. Reméljük, hogy ez a várva várt esemény, mely az Eucharisztia iránti tisztelet különleges megnyilvánulása, meghozza egyedülálló gyümölcseit, mind az imádságos lelkületben, mind az Eucharisztia iránti tisztelet elmélyülésében.
Az Eucharisztikus Kongresszus egyedülálló lehetőséget hordoz az országban élő római katolikusok számára, akik a kongresszus idejére lélekben egyesülnek. Ezek a lehetőségek a következők:
– Kifejezhetjük hálánkat a Mindenható Istennek Egyházunk újraszerveződéséért és a katolikus hitélet újjáéledéséért;
– Szorosabban egyesülhetünk az eucharisztikus Jézussal, és tudatosabban vehetünk részt a vasárnapi szentmise megünneplésében;
– Tudatosíthatjuk magunkban, mi a hétköznapi szentmisék jelentősége keresztény hitéletünkben;
– Engesztelhetünk az eucharisztikus Jézus iránti a méltatlanságokért és közömbösségért;
– Megvédhetjük hitünket a különböző vallási közömbösségektől és újpogány irányzatoktól, és felmutathatjuk Krisztust, a világ Egyetlen Igaz Üdvözítőjét.

Az Eucharisztikus Kongresszus mottója: Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (Zsid 13,8).

A Kongresszus megünneplése több részletben történik: a fővárosban, az egyházközségekben, az egyházmegye, majd az érseki tartomány központjában.

II. A Kongresszus megnyitása Kijevben

A Kongresszus 2012. május 26-án 11 órakor (kijevi idő) kezdődik Kijevben, a Szent Sándor Társszékesegyházban.
A megnyitón egyházmegyénket a megyéspüspök, valamint esperesi kerületenként egy-egy pap képviseli. Ezen a napon az ország minden római katolikus templomában 10 órakor (helyi idő szerint) 10 percre meg fognak szólalni a harangok.

III. A Kongresszus megvalósítása az egyházközségekben

Az kongresszus egyházközségi szinten a következőképpen menjen végbe: minden egyházközségben, de főleg a nagyobb plébániatemplomokban május 27–június 1. között délelőtt és délután is mutassanak be szentmisét a plébánosok. Ezeken a szentmiséken a Kongresszus Előkészítő Bizottsága által kijelölt szövegeket használják. A plébánosoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy a kongresszus ideje alatt minél több ember járuljon szentgyónáshoz, ezáltal is megerősítve az eucharisztikus Jézussal való közösséget a szentáldozásban.
Minden nap, de különösképpen is a kongresszus csütörtöki napján legyen a templomokban, elsősorban a plébániatemplomokban egész napos szentségimádás.

A Kongresszust megelőző hét napjainak témái:

Vasárnap – a Szentlélek eljövetelének ünnepe
– a Szentháromságos egy Isten üdvözítő jelenléte az Eucharisztiában.
– az Eucharisztia építi és egyesíti az Egyházat (ökumenikus nézőpont).
– A Szentlélek szerepe az Eucharisztiában.

Hétfő – az Anyaszentegyház ünnepe
– az Eucharisztia titka az üdvtörténet perspektívájában.
– Az igeliturgiában hozzánk szóló Krisztus; az igeliturgia gazdagsága, irányultsága, értelme.

Kedd
– A szentmise az Újszövetség valóságos áldozata és lakomája. (Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!)
– Az Eucharisztia az áldozat és az irgalmasság krisztusi iskolája.

Szerda
– A vasárnapi szentmise.
– A hétköznapi szentmise értelme és irányultsága.

Csütörtök
– Isten ajándékai az ember kezében.
– Az Eucharisztia az élet kenyere (a szentáldozás gyümölcsei).

Péntek
– Az Úr imádása az Eucharisztiában,
– Az Eucharisztia az örökkévalóságba vezető út (a zarándokok eledele).

Szombat
– Mária és az Eucharisztia.
– A hit az Eucharisztia felé vezető út.

IV. A Kongresszus egyházmegyei szintű ünneplése – Munkács, 2012. június 2.

A kongresszus egyházmegyei záróünnepségén Munkácson, a Székesegyházban lesz. Az ünnepségre az egyházmegyénk területén működő összes lelkipásztor egyházközségeiből egy-egy busznyi (legalább 40 fő) zarándokot várunk. A buszköltséget három részből fedezzük: 10 grivnyát a zarándokok fizetnek, a fennmaradó részt pedig 50-50 % arányban az egyházközség és az egyházmegye. A zarándokok – érkezési iránytól függően – a székesegyháznál vagy a buszpályaudvaron szállnak le, s onnan körmeneti kereszttel és zászlóval körmenetben vonulnak a Székesegyházba, ahol a kongresszus központi ünnepsége és a szentmise lesz. A buszok napközben a városi buszpályaudvaron várakozhatnak.
Lehetőleg otthon végezzük el a szentgyónásunkat, de a kongresszusi ünnepség alatt is lesz rá mód: 9 óra után (helyi idő szerint) több pap is fog gyóntatni (magyarul, ukránul, szlovákul és németül).
A hívek a kongresszusra hozzanak magukkal összecsukható széket.

Program:
8 órától a zarándokcsoportok érkezése
9 órától eucharisztikus imádság a Székesegyházban (több nyelven)
10.00 AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS ÜNNEPI EGYHÁZMEGYEI ZÁRÓ SZENTMISÉJE LATIN NYELVEN. A főpásztorral együtt miséznek a vendég püspökök és az egyházmegye valamennyi lelkipásztora. Részt vesznek rajta a szerzetesek és szerzetesnők, az egyházmegye különböző részeiről érkezett zarándokok.
Homíliát mond: Barsi Balázs OFM.
A szentáldozás két szín alatt lesz.
12.00 Eucharisztikus témájú szentbeszéd. Előadó: Barsi Balázs ferences szerzetes
Közben még van lehetőség a szentgyónás elvégzésére.
12.45 ADORÁCIÓ (SZENTSÉGIMÁDÁS) különböző nyelveken
A szentségimádást vezeti: Petenko Miron atya
13:30 ÜNNEPI EUCHARISZTIKUS KÖRMENET NÉGY ÁLLOMÁSSAL (Szent Márton Székesegyház, görög katolikus társszékesegyház, Szent Cirill és Metód szobor, Szent Márton Székesegyház)
14:00 SZÉKESEGYHÁZ: Szentségi áldással zárul az egyházmegyei záróünnepség.

Az időpontok helyi idő szerint értendők.

A kongresszus zárónapján az egyházközségekben nem tartunk szentmisét, mindenki ezen az ünnepi szentmisén vesz részt.

V. Az Eucharisztikus Kongresszus lezárása Lembergben

Az Eucharisztikus Kongresszus ünnepi záró szentmiséje Szentháromság vasárnapján, 2012. június 3-án 11 órakor (kijevi idő) lesz Lembergben.
Ez a nap ünnep lesz az ország katolikus lakossága számára, amely lezárja az Eucharisztikus Kongresszust.
A lembergi záróeseményt egész éjszakás virrasztás előzi meg, melyet a lembergi főszékesegyházban tartanak. Egyházmegyénkből küldöttség vesz a részt a virrasztáson lelkipásztorok vezetésével.
A latin nyelvű ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik (kijevi idő) az Állatorvosi Akadémia melletti téren (вул. Пекарська) a főpásztorok és áldozópapok részvételével. Egyházmegyénket a záró szentmisén esperesi kerületenként egy-egy busznyi ember és két lelkipásztor képviseli. A buszköltséget három részből fedezzük: 10 grivnyát a zarándokok fizetnek, ehhez az összeghez résztvevőnként 20 grivnyát az egyházközség, a fennmaradó részt pedig az egyházmegye fizeti.
A szervezők kérése, hogy a szentmisén elsőáldozási ruhában vegyenek részt azok a gyermekek, vagy legalább egy részük, akik az elmúlt esztendőben voltak elsőáldozók.
Az ünnepi szentmisére minden egyházközség készítse el névtábláját. Azok az egyházközségek, melyek rendelkeznek körmeneti zászlókkal, hozzák azokat magukkal a körmenethez.
A megfelelő feltételek teljesítése mellett az Eucharisztikus Kongresszus befejezése alkalmából teljes búcsút lehet nyerni.

Az előttünk álló Eucharisztikus Kongresszust méltán nevezhetjük egy országos lelkigyakorlatnak, amelynek közvetítői a lelkipásztorok a Legfőbb Pásztor, Jézus Krisztus vezetésével, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az eucharisztikus kongresszus célja, hogy hívein keresztül kívül-belül megújítsa az egyházat.
Kívánom egyházmegyénk minden papjának, szerzetesének és hívőjének, hogy a Kongresszus méltó megélése újítsa meg mindnyájunk életét, szolgáljon Isten dicsőségére és mindnyájunk lelki javára.

„Te légy, ó Jézus, örömünk,
Mennyekben gazdag örökünk,
Te adj az égben koronát,
Most és örök időkön át!”

2012. május 3.
+ Majnek Antal
munkácsi püspök