MEGHÍVÁS
az I. Ukrajnai Eucharisztikus Kongresszus Országos
és Egyházmegyei megünneplésének szervezési és lelkipásztori kérdéseiről

    Ex dono divinae Providentiae, 2012. május 26. – június 3. között az ukrajnai Római Katolikus Egyház megünnepli az I. Országos Eucharisztikus Kongresszust. Ez a várva-várt esemény, mint az Eucharisztikus kultusz különleges kifejeződése, remélhetőleg meghozza a maga egyedülálló gyümölcseit, mind az imádságos lelkületben, mind az Eucharisztia iránti tisztelet elmélyítésében.
Az Eucharisztikus Kongresszus egyedülálló lehetőséget hordoz önmagában az ukrajnai római katolikusok számára, akik a kongresszus idejére lelkiekben egyesülnek, éspedig:
•    Hálánk kifejezése a Mindenható Istennek Egyházunk és a katolikus hit újraszerveződéséért;
•    A szorosabb egyesülés az Eucharisztikus Jézussal, és tudatos részvétel a vasárnapi szentmise megünneplésében;
•    A hétköznapi szentmisék jelentőségének tudatosítása a keresztény nép hitében;
•    Engesztelés a méltatlanságokért és közömbösségekért az Eucharisztikus Jézus iránt;
•    Hitünk megvédése a különböző vallási közömbösségektől és újpogány irányzatoktól, és Krisztus, a világ Egyetlen Igaz Üdvözítőjének felmutatása.

Az Eucharisztikus Kongresszus mottója: Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (Zsid 13,8)
A Kongresszus megünneplése több részben fog történni: az ország fővárosában, az egyházközségekben, az egyházmegye, majd az érseki tartomány központjában.

II. A Kongresszus kezdete – 2012. május 26. Kijev, Szent Sándor Társszékesegyház 11:00 (kijevi idő)

A kongresszus megnyitóján Egyházmegyénket a Megyéspüspökkel együtt esperesi kerületenként egy pap képviseli. Kérem az espereseket, hogy közös megegyezés alapján legkésőbb május 20-ig jelezzék a Püspöki Hivatal felé, hogy ki vesz részt a kijevi ünnepi szentmisén. Ebben kérem, hogy az esperesi kerületek papsága egyezzen meg a Kijevbe utazó paptestvér helyettesítéséről.
Ezen a napon Ukrajna minden római katolikus templomában 10:00 (helyi idő szerint) 10 percre meg kell szólaljanak a harangok.

III. Kongresszus az egyházközségekben

Az egyházközségi kongresszus a következőképpen zajlik: minden egyházközségben, de főleg a nagyobb plébániatemplomokban május 27. – június 1. között délelőtt és délután is mutassanak be szentmisét a plébánosok. Ezeken a szentmiséken a Kongresszus Előkészítő Bizottsága által kijelölt szövegeket használják. A plébánosoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy a kongresszus ideje alatt minél több ember járuljon szentgyónáshoz, ezáltal is megerősítve az Eucharisztikus Jézussal való közösséget a szentáldozásban.
Minden nap, de különösképpen is a kongresszus csütörtöki napján legyen a templomokban, elsősorban a plébániatemplomokban egész napos szentségimádás. Az eucharisztikus egység szorosabb kifejezésére ajánlatos más egyházi közösség papjainak meghívása a szentmisékre, az egyházi törvények tiszteletbentartása mellett.
Az esperesekre bízom a felelősséget, hogy kerületükön belül felügyeljék a kongresszus egyházközségi részének lebonyolítását.

IV. A Kongresszus egyházmegyei ünneplése – Munkács, 2012. június 2.
10 órakor (helyi idő szerint)

    A kongresszus egyházmegyei befejezése Munkácson a Magyar Iskola területén és a Székesegyházban lesz. A 131. körlevélben foglaltaknak megfelelően a kongresszus egyházmegyei záró ünnepségén az egyházmegye területén működő minden lelkipásztor egyházközségeiből egy busznyi (min. 40 fő) zarándokot várunk. A buszköltséget három részből fedezzük: 10 grivenyt minden zarándok fizet, a fennmaradó részt 50-50 % arányban az egyházközség és az egyházmegye fizeti. Kérem, hogy az esperesek mihamarabb gyűjtsék össze, hogy az egyes lelkipásztorok – a fent említett alapelv tükrében – mennyi anyagi támogatást kérnek a tőlük érkező buszok kifizetéséhez.
Munkácson a buszok a városi buszpályaudvaron állhatnak. Minden busz a Mira utca és a buszállomás kereszteződésében szállítják ki a zarándokokat, akik onnan körmeneti kereszttel és körmeneti zászlóval processzióval vonulnak a Püspökség szomszédságában lévő magyar iskola udvarára, ahol a kongresszus központi ünnepsége és a szentmise lesz. A Paptestvéreket arra kérem, hogy lehetőleg 9 óra után minél többen gyóntassanak az egyházmegye többnyelvűségének megfelelően. Ugyanakkor buzdítsuk híveinket, hogy lehetőleg még otthon végezzék el szentgyónásukat.

Program:
8 órától a zarándok csoportok érkezése.
9 órától a Székesegyházban Eucharisztikus imádság (több nyelven).
10.00 AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS ÜNNEPI EGYHÁZMEGYEI ZÁRÓ SZENTMISÉJE LATIN NYELVEN. A főpásztorral együtt miséznek a vendég-püspökök, valamint az egyházmegye valamennyi lelkipásztora. Részt vesznek a szerzetesek és szerzetesnők, az egyházmegye különböző részeiről érkezett zarándokok.
Homíliát mond: Barsi Balázs OFM.
Szentáldozás két szín alatt (erről előre kell gondoskodni).
12.00 Eucharisztikus témájú beszéd: előadó: Barsi Balász ferences.
Közben még van lehetőség szentgyónás elvégzésére.
12.45 ADORÁCIÓ – SZENTSÉGIMÁDÁS (különböző nyelveken)
A szentségimádást vezeti Petenko Miron atya.
13:30 ÜNNEPI EUCHARISZTIKUS KÖRMENET NÉGY ÁLLOMÁSSAL (Útvonal: Magyar Iskola. Mira utca, Mira tér, görögkatolikus társszékesegyház, városháza, Cirill és Metód szobor, Szent Márton székesegyház)
14:00 SZÉKESEGYHÁZ: Szentségi áldással zárul az egyházmegyei záró ünnepség.

A kongresszus zárónapján az egyházközségekben más szentmisét nem tartunk, mindenki ezen az ünnepi szentmisén vesz részt.
A Paptestvérek a szentmise ünnepléséhez hozzanak magukkal albát és fehér miseruhát.
A hívek a kongresszusra hozzanak magukkal összecsukható széket.
Kérem az espereseket, hogy kerületükön belül koordinálják a buszok szervezését, és tájékoztassák a Papatestvéreket és a helyi szervezőket a szervezési kérdésekről.
 V. Eucharisztikus Kongresszus Ünnepi Zárószentmiséje – Lemberg, 2012. június 3. 11.00 óra (kijevi idő)
A kongresszus befejezésére Szentháromság vasárnapján, 2012. június 3-án, Lembergben kerül sor. Ez a nap az euchariszkikus közösség ünnepe lesz az egész ország katolikus lakossága számára, amely lezárja az eucharisztikus kongresszust.
A lembergi záróeseményt egész éjszakás virrasztás előz meg, amely a lembergi Főszékesegyházban lesz megtartva. Egyházmegyénk küldöttsége a lelkipásztorok vezetésével részt vesz a virrasztáson.
A latin nyelvű eucharisztikus ünneplés 11.00 órakor kezdődik (kijevi idő) az Állatorvosi Akadémia melletti téren (вул. Пекарська), a főpásztorok és áldozópapok részvételével. Egyházmegyénket a zárószentmisén esperesi kerületenként egy busznyi ember és két lelkipásztor képviseli, aminek a megszervezését kerületükön belül az esperesekre bízok. A buszköltséget három részből fedezzük: 10 grivenyt minden zarándok fizet, ehhez az összeghez részvevőnként 20 grivenyt az egyházközség fizet, a fennmaradó részt az egyházmegye fizeti. Kérem, hogy az esperesek mihamarabb gyűjtsék össze, hogy – a fent említett alapelv tükrében – mennyi anyagi támogatást kérnek a tőlük érkező buszok kifizetéséhez.
A szervezők kérése, hogy a szentmisén vegyenek részt azok a gyermekek, vagy egy részük, aki az elmúlt esztendőben voltak elsőáldozók, elsőáldozási ruhában.
Az ünnepi szentmisére minden egyházközség készítse el névtábláját. A körmenethez az egyházközségekből, ahol vannak, hozzanak magukkal körmeneti zászlót.
A megfelelő feltételek teljesítése mellett az Eucharisztikus Kongresszus befejezése alkalmából teljes búcsút lehet nyerni.

    Az előttünk álló Eucharisztikus Kongresszust méltán nevezhetjük egy országos lelkigyakorlatnak, amelynek közvetítői a lelkipásztorok a Legfőbb Pásztor, Jézus Krisztus vezetésével, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.
Minden Eucharisztikus Kongresszus, akárhányszor is éljük azt át, annyiszor kell, hogy új legyen ahányszor külsőleg és belsőleg megújítja az Anyaszentegyházat.
    Kívánom minden Paptestvéremnek, egyházmegyénk minden szerzetesének és hívőinek, hogy a Kongresszus méltó megélése, újítsa meg mindnyájunk életét, szolgáljon Isten dicsőségére és mindnyájunk lelki javára.

Sis, Iesu, nostrum gaudium, qui es futurum praemium:
Sit nostra in te Gloria per cuncta simper saecula !

2012. május 3.

+Majnek Antal
munkácsi püspök