2023. december 2-án, a déli órákban, aki Munkácson, a székesegyház közelében járt, rendkívüli sürgés-forgásnak lehetett tanúja. S bár esős, borongós idő volt, az ünnepre érkező emberek szívében öröm és derű lakozott. Az egész országból és azon túlról érkezett autók rendszáma, a sokféle egyházi papi öltözék, az ünnepre érkező meghívottak és az egyházmegye híveinek a megszokottnál ünnepélyesebb ruházata, a kíváncsi várakozást kifejező arcok mind arról árulkodtak, hogy nem mindennapi eseménynek lehetünk részesei.

Lucsok Péter Miklós OP püspököt, akit a Szentatya október 7-én nevezett ki megyéspüspökké, december 2-án, advent első vasárnapjának előnapján a Munkácsi egyházmegye székesegyházában ünnepélyesen beiktatták hivatalába.

Az egyházmegye minden pontjáról érkezett papok, szerzetesek, megszentelt életet élő személyek, a munkácsi plébánia hívei és számos zarándok töltötte meg a székesegyházat, a szép számmal jelen lévő vendégekkel együtt, akik Ukrajnából és külföldről érkeztek.

Az ünnepi szentmise a papság bevonulásával kezdődött, majd Ukrajna apostoli nunciusa, Visvaldas Kulbokas érsek köszöntötte Miklós püspököt és elődjét, Majnek Antal OFM nyugalmazott püspököt. Köszöntésében kihangsúlyozta, hogy bár Miklós püspököt a pápa nevezte ki az egyházmegye élére, az egész egyház bízza meg őt ezzel a feladattal. „Mindannyian együtt, római és görögkatolikusok, mint az egész Egyház képviselői, imádkozunk Önért, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus képviselője legyen” – zárta köszöntő szavait a nuncius.

Ezután minden jelenlévőnek felmutatták Ferenc pápa bulláját, amit az egyházmegye irodaigazgatója, Gerzanics Szerhij atya fel is olvasott. „Téged, Tisztelendő Testvér, a Boldogságos Szűz Mária, Szent Miklós és Szent Domonkos közbenjárására bízunk, s arra buzdítunk, hogy szolgálatod teljesítése során zárd atyai szívedbe a rád bízott papokat és híveket, valamint saját példáddal vezesd őket a testvéri egységre és kölcsönös tiszteletre” – hangzottak a bulla záró szavai.

Az ünnepi szentmisén részt vett az Ukrán Püspöki Konferencia elnöke, Vitalij Szkomarovszkij püspök, Mieczysław Mokrzycki lvivi metropolita és Ukrajna többi egyházmegyéjének római katolikus püspökei. A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye részéről jelen volt Nil Luscsák püspök, apostoli kormányzó és a Görögkatolikus Egyház más püspökei, papjai. A Kárpátaljai Református Egyház részéről Zán Fábián Sándor püspök – aki jelenleg a kárpátaljai ökumenikus tanácsnak az elnöke is – tisztelte meg jelenlétével az ünnepet. Magyarországról Orosz Atanász, miskolci és Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspökök tudtak eljönni a beiktatási szentmisére. A diplomáciai testület, a megye és a város képviselői, köztük Munkács polgármestere is jelen voltak az ünnepi eseményen.

Ferenc pápa apostoli levelének nyilvános felolvasása után az egyházmegyés püspöki tisztségek átvételének szertartása következett. Mieczysław Mokrzycki lvivi érsek-metropolita bejelentette az egybegyűlteknek, hogy Miklós püspököt beiktatták a Munkácsi Egyházmegye főpásztorává. Ezután átadta neki a pásztorbotot, a püspök lelkipásztori hatalmának jelképét, és meghívta őt, hogy foglalja el a Munkácsi Székesegyház püspöki székét. Majd a kórus éneke alatt az egyházmegye papsága, szerzetesei és szerzetesnői, az egyházmegye fennhatósága alá tartozó szervezetek és a világiak képviselői felvonultak, hogy az egyházmegye nevében kifejezzék készségüket, hogy gyermeki engedelmességgel elfogadják Miklós püspök főpásztori vezetését.

Ezt követően kezdődött a szentmise, amelyet az új munkácsi megyéspüspök három nyelven – magyarul, ukránul és latinul – vezetett. „Istenfélelemmel kezdem ezt a szolgálatot, (…) de az Ő erejébe, az Ő jelenlétébe vetett bizalommal. Arra kérlek benneteket, testvéreim, hogy imádkozzatok értem ezen a napon, és ne csak ezen a napon, hogy hűséggel és Istennek adottan tudjam végezni szolgálatomat” – mondta Miklós püspök.

Ünnepi szentbeszédét, amit ukrán és magyar nyelven mondott, a Béke veletek megszólítással kezdte. „Ha ránézünk erre a pásztorbotra, amelyet a metropolita adott nekem, a lelkipásztori feladataim jelképét láthatjuk: a kör, melyet az olajfa levelei díszítenek, a békét jelképezi. Ezért kezdtem a mondanivalómat a Feltámadt Krisztus szavaival. Ő hozza el nekünk a békét. A mostani időben különösen vágyunk a békére, és ezt az igazi békét csak a Feltámadt Krisztus adhatja meg. Az első dolog, amit igazán szeretnék, hogy a Feltámadott békéje legyen a szívemben, és Ő cselekedjen rajtam keresztül. A másik szimbólum Jézus, a Jó Pásztor. Egy bárányt tart a vállán, aki elveszett, de megtaláltak. Ez a bárány ijedt, gondozásra szorul. Van azonban a közelében egy erősebb bárány is, aki hűségesen végig a pásztorral tart. Ezt jelenti jó pásztornak lenni. Megkeresin az elveszetteket, és együtt haladni a kitartókkal” – mondta a püspök.

Miklós püspök beszédében azt is hangsúlyozta, hogy minden ember életében a legfontosabb Isten szeretetének megismerése és elfogadása. Felidézte az Isten szeretetével való személyes találkozásának élményét is. „Mindig megrendülten emlékszem vissza arra a pillanatra, amikor személyesen találkoztam Jézussal és Istennek adtam az életemet. Nem tudtam többé nélküle élni. Megváltoztatta életem irányát. Így lettem domonkos szerzetes. (…) Most pedig azzal a szolgálattal bízott meg, hogy legyek a Munkácsi egyházmegye és minden jóakaratú ember jó pásztora. Jézus az egész tanítását egyetlen parancsba foglalta össze: Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ez az egy parancs a mélységekbe vezet minket. Ahogyan Jézus megtestesítette az Atya szeretetét élete és szolgálata által, úgy nekem is meg kell testesítenem az Ő szeretetét életemmel és szolgálatommal. (…) Még, ha kell, az életemet is odaadva, mert úgy szeretett minket Jézus, hogy odaadta saját magát. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Kérlek, Uram, legyen rajtam a te lelked, hogy szeretetedben, bölcsességedben és erődben hűségesen szolgáljam népedet és minden jóakaratú embert. Isten engem úgy segéljen. Amen.”- zárta beszédét a főpásztor.

A hiszekegy után felcsendült az ismert dallam – Téged Isten dicsérünk – a Mindenszentek litániája, amellyel – ahogyan az egyházi hagyományban ez kialakult – a szentek közbenjárását kérik a fontos egyházi események alkalmával az elkövetkező időszakra.

Az ünnepi szentmise végén lehetőség nyílt arra, hogy a jelen lévő egyházi és világi elöljárók kifejezzék jókívánságaikat, köszönetüket az új megyéspüspöknek. Vitalij Szkomarovszkij püspök, az Ukrán Püspöki Konferencia elnöke egészséget, erőt és Isten kegyelmét kívánta az új főpásztornak, és kérte, hogy az Úr adjon neki jó munkatársakat az egyházmegyében, valamint erőt és időt a püspöki konferencia által rábízott feladataihoz, ami a hittani és a kommunikációs bizottság vezetését jelenti.

A beiktatási szertartás végén számos köszöntő hangzott el. Molnár János beregszászi esperes-plébános, püspöki helynök magyar nyelven mondott köszönetet, és többek között Ferenc pápa szavait idézte: „Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya küldött el, hogy megváltsa az embereket, tizenkét apostolt küldött a világba, hogy – eltelve a Szentlélek erejével – hirdessék az evangéliumot minden népnek, egyesítve őket egyetlen pásztor vezetése alatt. Az egyház élő hagyományában ez a szolgálat az apostoli jogfolytonosság révén továbbra is fennáll. A papjai által körülvett püspökben maga a mi Urunk, Jézus Krisztus, a legfőbb pásztor van jelen közöttünk.”

Szulincsák Sándor esperes-plébános atya ukrán nyelven szólt. Először köszönetet mondott az első munkácsi megyéspüspöknek, Majnek Antal nyugalmazott püspöknek, majd Miklós püspökhöz fordulva felidézte a 2019. december 10-i püspökszenteléstől a mostani beiktatásig eltelt időszakban történt eseményeket. „Az Ön rendkívüli munkássága nemcsak csodálatra méltó, hanem motiváló is mindannyiunk számára! Az Úr áldja meg és segítse Önt!” – zárta beszédét a huszti plébános.

Köszöntő beszédet mondott a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye kormányzója, Nil püspök, aki a köszöntő szavak mellett egy 1926-ban XI. Pius pápa által adományozott Istenszülő ikont ajándékozott Miklós püspöknek, amely hosszú ideig a bazilita szerzetesek tulajdonában volt.

Zán Fábián Sándor református püspök is kifejezte nagyrabecsülését. Köszöntőjében Salamon imádságát ídézte: „Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogytudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között…” (1Kir 3:9), és azt kívánta a kinevezett püspöknek, hogy imádsága legyen kedves az Úr előtt, és mint Istennek engedelmes szolgája bölcsen és hittel tudja kormányozni a rábízott népet.

A megyei és városi szervek, a diplomáciai képviseletek és civil szervezetek képviselői szintén köszöntötték az új püspököt kifejezve jókíívánságaikat.

Végezetül Miklós püspök köszönte meg mindenkinek a jelenlétét, az együttműködést és az ünnepi esemény megszervezését. Megköszönte a szeretetteljes szavakat, és köszönetet mondott Majnek Antal nyugalmazott püspöknek az eddigi önfeláldozó szolgálatáért és azért, hogy továbbra is kész életét adni ezért az egyházmegyéért. „Ahogy az elején is mondtam, nagyon kicsinek érzem magam. Amikor négy évvel ezelőtt püspökké szenteltek, az egy ’rózsaszín’ időszak volt, ami hamar véget ért. Most, a szentmise elején, amikor kijöttem a kápolnából, úgy éreztem magam, mint egy bárány, akit a vágóhídra visznek, hogy odaadja az életét. Kicsinek érzem magam, de ugyanakkor áldottnak is az Önök szeretete által” – hangzottak az új megyéspüspök kendőzetlenül őszinte záró szavai, majd az egyházmegye új megyéspüspöke ünnepélyesen megáldotta az egybegyűlteket.

A hívek és zarándokok számára a helyi karitász szeretetvendégséget készített elő az székesegyház udvarán, a meghívott vendégek pedig állófogadás formájában folytatták az ünneplést a Munkácsy Mihály Magyar Házban.

Rövid életrajz:

Lucsok Miklós püspök 1974. március 26-án született Munkácson. 1994-ben lépett be a Domonkos Rendbe, ahol 2000-ben tette le az örökfogadalmát. Teológiai tanulmányait a domonkos filozófiai és teológiai főiskolán végezte Lengyelországban, Krakkóban. 2003. június 24-én Majnek Antal OFM püspök szentelte pappá. Miklós atya Jaltában, Szentpéterváron, Csortkivban, Lembergben és Hmelnyickijben szolgált lelkipásztorként. 2018. júliusban a lembergi domonkos közösség elöljárója lett. 2019. november 11-én a Vatikán bejelentette, hogy Ferenc pápa kinevezte őt az ukrajnai római katolikus egyház Munkácsi Egyházmegyéjének segédpüspökévé. 2019. december 10-én Claudio Gugerotti érsek, az akkori ukrajnai apostoli nuncius szentelte püspökké. 2022. január 28-án Ferenc pápa elfogadta Majnek Antal OFM, a Munkácsi Egyházmegye megyéspüspökének lemondást, és Lucsok Miklós segédpüspököt nevezte ki apostoli kormányzóvá. Ferenc pápa 2023. október 7-én Lucsok Péter Miklós OP püspököt a Munkácsi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki.

Az ünnepi esemény összefoglaló kisfilmje:

Miklós püspök ünnepi beszéde magyar nyelven:

Szöveg: Molnár M. Katalin; Videók: Veritas; Fényképek: Reshetar Tetjana