2022. március 6.

Krisztusban kedves Testvéreim!

„A keresztben van az üdvösség”

Konferenciánk múlt novemberi ülésén a Szentlélek hangjára hallgatva felismertük, hogy a 2022-es évet annak kell szentelnünk, hogy elmélyüljünk a Szent Kereszt titkában. Február 24-ével kezdődően, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, fájdalmas keresztutat járunk, melyen ártatlan emberek szenvednek, akiket megsebeznek és megölnek, sok rossz történik, sok a szenvedés! Ezekben az időkben olyan húsba vágóan, mint még soha, megérezzük, mit jelent az ártatlanokon elkövetett erőszak, az ártatlanok keresztre feszítése. Most, mint még soha, megértjük Jézus Krisztust az Ő keresztútján, megértjük az Ő szenvedését és halálát, az ártatlan Bárányét, akit olyan emberek feszítettek keresztre, akik a gonosz szolgálatára adták magukat.

Сsodálatos, hogy maga Jézus, vállalva a szenvedést és a keresztet, a kegyelem és az üdvösség helyévé tette azt! Különösen ezekben az időkben, amikor Ukrajnában már hosszú ideje tart a vérontás és az erőszak, hittel fordulunk a Szent Kereszt felé, melyen Krisztus legyőzte a bűnt, a sátánt és a halált.

„Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit”

Ahhoz, hogy legyőzzük a rosszat, amely a világban van, le kell győznünk a bűnt! Elsősorban azt, melyet mindannyian egyénileg követünk el. A bűn az a rossz, amely akkor kezdődik, amikor az ember megkívánja a másét, Isten nélkül dönti el, mi a „jó”, és ez mások megsértéséhez, mások elleni erőszakhoz vezet. Mi az a Jó? Erre a kérdésre úgy találjuk meg a választ, ha megnyitjuk akaratunkat Isten felé, értelmünket pedig Őrá, az Ő megismerésére fordítjuk! Egyedül Isten az objektív Jó forrása. Ha az emberek erőfeszítést tesznek azért, hogy egyesüljenek az objektív Jó körül, csak akkor lesznek képesek legyőzni azt, ami árt nekik, és ennek következtében nem fogják egymást bántani. Ha nem lenne objektív Jó, akkor nem lenne kiút azokból a konfliktusokból, amelyekben az emberek megsértik egymást. Jézus Krisztus egész életén és tanításán keresztül erre a Jóra mutat rá, a Mennyei Atyával való kapcsolatra. Bántják és keresztre feszítik Őt e gyermeki kapcsolathoz való hűsége miatt. A világ bűne az, hogy az ember jobban szerették a rosszat, mint a jót (vö. Jn. 3,19). Jézus hűségének, az Ő áldozatának, a keresztáldozatnak köszönhetően most és az idők végezetéig minden ember bármilyen bűnével odamehet a Szent Kereszthez és megtérhet; bocsánatot kérhet az általa elkövetett gonoszságért, és elfogadhatja a bűn rabságából való szabadulás ajándékát. Ebben az évben különösen is hirdessük a megtérés ajándékát. Tartsunk bűnbánatot, hogy ne legyen helye a gonosznak a szívünkben.

A papok tegyenek meg mindent azért, hogy minél több ember egyesülhessen Istennel és megszabadulhasson bűneitől a bűnbánat és kiengesztelődés szentsége által.

A szenvedés az erő és az áldás helye

Most, amikor ebben a háborúban nagy szenvedéseket élünk át, s ugyanakkor a Keresztre, Jézus Krisztus szenvedésére tekintünk, felfedezhetjük, hogy a fájdalom az isteni segítség erejének és működésének helye lehet. Nincs olyan emberi szenvedés, amellyel ne tudnánk a Kereszthez jönni. Igazságtalan ítélkezés? Árulás? Elutasítás? Magány? Értékvesztés? Erőszak? Gúnyolódás? Gyilkosság? Halál? Mindezt látjuk Jézus Krisztus keresztútján! Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Jézusnak van elég ereje ahhoz, hogy végigjárja a szenvedésnek ezt az útját, mind Isten erejére való nyitottsága, mind a mellette lévő emberek segítségével. Mi is, ha szenvedésünkben a Kereszthez fordulunk, megkaphatjuk a szükséges kegyelmet. Ezt tanulni kell. A prédikációk irányuljanak arra, hogyan nyerhetünk erőt Krisztus szenvedéséből a mi szenvedésünkben.

Van egy másik fontos oldala a mi szenvedésünknek: áldás lehet belőle, ha felajánljuk a lelkek üdvösségéért. Így felbecsülhetetlenül nagy ajándékká válik, mert ereje sok áldást hozhat ebbe a világba. Ezt láthatjuk akkor is, amikor Krisztus a kereszten bántalmazóiért imádkozik: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34), rövid időn belül pedig látjuk a századost, aki a kereszt alatt áll, és ártatlannak vallja Jézust. Tulajdonképpen Krisztus áldozata és imája vált a százados megtérésének pillanatává. Ugyanígy mi is, ha szenvedésünket felajánljuk a bűnösök megtéréséért, nagy változásokat idézhetünk elő az emberek szívében. Szenvedésünket felajánlhatjuk azok megtéréséért, akik országunkban a rossz okozói. Ez a Krisztus által tanúsított szeretet legmagasabb formája, amelyre hív minket: az ellenségszeretet. Ha szenvedéseinkben egyesülünk a keresztre feszített Jézussal, aki legyőzte a gonoszt a Kereszten, akkor szenvedéseinken keresztül Isten kegyelme, Isten ereje fog működni.

A Szent Keresztre nézve tudjuk, hogy Krisztus feltámadt, hogy Jézus a kereszten legyőzte a halált. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy a Kereszten a halál elvesztette végső hatalmát az ember felett. Ez a bizalom bátorságot ad ahhoz, hogy ne féljünk a haláltól, hanem kitartóan haladjunk feléje mindennap, vagyis legyünk készen a vele való találkozásra, és amikor eljön, Jézussal egyesülve mondjuk: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23, 46), és bizalommal adjuk át lelkünket Mennyei Atyánknak.

Ebben a számunkra és egész Ukrajna számára nehéz időszakban fordítsuk szemünket és szívünket a Szent Kereszt felé! Ebben az időben a lelkipásztorok a plébániákon és az összes kápolnában amilyen gyakran csak lehet, tartsanak keresztúti ájtatosságot, bűnbánati liturgiákat, kereszthódolatot. A prédikációkban mélyítsék el a Kereszt titkának megértését. Szervezzetek lelkigyakorlatokat, különböző találkozókat, zarándoklatokat a Szent Kereszt tiszteletére, s mindegyik legyen a kegyelem és az imádság helye és ideje a bűnösök megtéréséért.

Szeretett testvéreim, még sok nehéz nap, sőt év áll előttünk, melyek során gyógyulni fogunk a háború által rajtunk ejtett sebekből! Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen megnyitni szívünket a Szent Kereszt ereje és Jézus Krisztus győzelme előtt ezen a mi keresztútunkon!

A Szent Keresztben van a mi üdvösségünk!

Teljes szívünkből adjuk rátok főpásztori áldásunkat:

Ukrajna római katolikus püspökei

2022. március 6.