Ferenc pápa az „ad limina” látogatást tevő ukrajnai püspökökhöz

ad-limina2015-18Az ukrán görög-katolikus egyház főpásztorai és az ukrajnai latin rítusú püspöki konferencia tagjai február 16-a és 21-e között „ad limina” látogatáson vesznek részt Rómában. Miután az egyes kongregációk vezetőivel a hét során tárgyaltak, pénteken délben Ferenc pápa fogadta őket a Kelemen teremben. Az ukrán görög-katolikus egyház 21 főpásztora és az ukrajnai latin püspöki konferencia 11 tagja vett részt a pénteki ad limina pápai fogadáson. A latin püspökök között jelen volt Majnek Antal ferences püspök, a kárpátaljai munkácsi egyházmegye főpásztora, aki az ad limina látogatásról a szombati adásunkban nyilatkozik a vatikáni rádió magyar műsorának.

Nagy és közös örökség jegyében

„Isten hozott benneteket ebben a házban, ami a ti házatok is!” – köszöntötte személyes hangon Ferenc pápa az Ukrajnából érkezett főpásztorokat. „Jól tudjátok, hogy Péter utóda mindig testvéri barátsággal fogadta ukrajnai testvéreit. Annak az ország a testvéreit, melyet joggal tekintünk határterületnek Vlagyimir és Olga örökösei, Adalbert és a nagy karoling missziók örökösei között, miként azon missziók örökösei között, melyek a Szlávok Szent Apostolaira, Cirillre és Metódra hivatkoznak. És még korábbról vannak, részben dokumentált hagyományok, melyek András apostolt és két szent pápát, Szent Kelement és I. Szent Mártont említik. Isten hozott Benneteket, kedveseim! Figyelemmel értesültem a nem is kevés problémáitokról, hasonlóképpen a lelkipásztori programjaitokról. Bízzuk azokat Szűz Máriára, Isten Anyjára és a mi Anyánkra, hogy gyengéd szeretettel őrködjön mindenek felett!

Súlyos konfliktus feszültségében

Ti egy súlyos konfliktusban élő országban vagytok, mely konfliktus hónapok óta húzódik és továbbra is számos áldozatot arat, nagy szenvedést okozva az egész lakosságnak. Ebben az időszakban, ahogy erről több alkalommal közvetlenül és a bíboros küldötteken keresztül biztosítottalak benneteket, különleges módon is közel vagyok hozzátok az elhunytakért és mindazokért mondott imádsággal, akiket az erőszak sújtott, valamint az Úrhoz intézett fohásszal, hogy adjon békét nektek, továbbá az összes érintett félhez intézett felhívással, hogy tartsák be a közös megállapodással elért megegyezéseket, tartsák tiszteletben a nemzetközi törvényesség alapelvét; különös módon is vegyék figyelembe a közelmúltban aláírt fegyverszünetet és alkalmazzák mindazon elkötelezettségeket, melyek annak a feltétele, hogy elkerüljék a szembenállások kiújulását.

A lehetséges béke szolgálatában

Ismerem azokat a történelmi viszontagságokat, melyek a földeteket érintették és máig jelen vannak a közös emlékezetben. Olyan kérdésekről van szó, melyek részben politikai jellegűek és amelyre nem ti vagytok hivatottak közvetlen választ adni; másfelől vannak olyan társadalmi-kulturális valóságok és drámák, melyek a direkt és közvetlen hozzájárulásotokra várnak.

Ilyen körülmények között, az a fontos, hogy hallgassátok meg figyelmesen a földetekről érkező hangokat, ahol a ti lelkipásztori gondjaitokra bízott nép él. Meghallgatva a népeteket, buzdítsátok őket azokra az értékekre, melyek őket jellemzik: a találkozás, az együttműködés, az ellentétek elsimításának a képessége értékeire. Röviden szólva, a feladat a lehetséges béke keresése. Ezt az etikai örökséget termékenyítsétek meg szeretettel, az Isten szeretetével, mely Krisztus szívéből fakad. Tudom jól, hogy helyi szinten sajátos és gyakorlati együttműködés él köztetek, mely a két törvényes, keleti és latin hagyomány öröksége, együtt a köztetek élő más keresztényekkel. Ez, túl azon, hogy kötelesség, olyan megtiszteltetés, amit el kell ismerni.

Az ukrán társadalom összetartó erejét alkotó értékek védelmében

Nemzeti szinten ti a saját országotoknak teljes jogcímű állampolgárai vagytok és ezért jogotok van arra, hogy közösen kifejtsétek a sorsotokat érintő elgondolásotokat. Nem abban az értelemben, hogy egy konkrét politikai cselekvést előmozdítsatok, hanem azon értékek jelzésére és újbóli megerősítésére, melyek az ukrán társadalom összetartó ereje, állhatatos maradva a megegyezés és a közjó fáradhatatlan keresésében, a súlyos és bonyolult nehézségekkel szemben.

A Szentszék mellettetek áll a nemzetközi döntéshozó intézmények előtt, hogy megértesse a jogaitokat, aggodalmaitokat, és azokat az evangéliumi értékeket, melyek éltetnek benneteket. Arra törekszik továbbá, hogy szembenézzen azon egyházi struktúrák lelkipásztori szükségleteivel, melyeknek új jogi kérdésekkel kell szembesülniük.

Az országotokban kiéleződött válság – érthető módon – súlyos negatív következményekkel járt a családok életében. Ehhez társul a gazdasági szabadság értelmének a félreértése, mely lehetővé tette, hogy embereknek egy olyan szűk csoportja alakuljon ki, mely óriási mértékben meggazdagodott az állampolgárok nagy többségének a hátrányára. Ez a jelenség, különböző mértékben, megfertőzte sajnos a közintézményeket. Ami aztán méltánytalan szegénységet szült e nagylelkű és gazdag földön. Ne fáradjatok bele, hogy jelenvalóvá tegyétek a honfitársaitoknak azokat a megfontolásokat, amit a hit és a lelkipásztori felelősség sugall nektek. Az igazságosság és az igazság értelme, előbb mint a politika, elsősorban morális jellegű és a lelkipásztorok felelősségére van bízva. Minél inkább Krisztus egyházának szabad szolgái lesztek, annál inkább, meglehet a ti szegénységetekben, a szegények, a munkanélküliek, a gyengék, a betegek, a nyugdíjas idősek védelmezői lesztek.

Arra bátorítalak benneteket, hogy Isten kegyelmével újítsátok meg az evangélium hirdetésének a buzgóságát az ukrán társadalomban, és ebben támogassátok egymást hatékony együttműködéssel. Legyen mindig rajtatok Krisztus tekintete, aki látta az aratás bőségét és kérte, hogy imádkozzunk az Úrhoz, küldjön munkásokat. Ez azt jelenti, hogy imádkozunk és dolgozunk a papi és a megszentelt élet hivatásaiért, és ez azt is jelenti egyidejűleg, hogy gondosan törődünk a papság és a szerzetesség képzésével, a hitnek egy mind mélyebb és szervesebb ismerete szolgálatában, az Isten népén belül.

Küzdjétek le a köztetek felmerült nehézségeket!

Továbbá szeretnék átadni nektek egy utólagos reflexiót a püspöki szolgálatban, ami a köztetek fennálló kapcsolatokat illeti. Ismerem a bonyolult történelmi eseményeket, melyek a kölcsönös kapcsolatokra nehezednek, melyek közül néhány személyes természetű.

Vitathatatlan tény, hogy mindkét püspöki kar katolikus és ukrajnai, jóllehet a rítusok és a hagyományok különbözőségében. Különösen fáj nekem, amikor azt hallom, hogy félreértések vannak köztetek és sebeket hordoztok. Szükség van az orvosra, aki Jézus Krisztus, akit mindketten nagylelkűen és egész szívvel szolgáltok. Egy test vagytok, és ahogyan a múltban Szent II. János Pál és XVI. Benedek pápa mondta, ez alkalommal a magam részéről buzdítalak benneteket, hogy találjatok egymás közt alkalmat egymás elfogadására és nagylelkűen álljatok helyt az apostoli fáradozásaitokban.

A püspökök közösségének egysége, azon túl, hogy Isten népe számára tesz tanúságot, felbecsülhetetlen értéket jelent a nemzet szolgálatában, kulturális és társadalmi szinten és mindenekelőtt lelki szinten. Legyetek egyek az alapvető értékekben és legyen közös a legdrágább kincsetek: a hit és az Isten Népe. Látom, hogy milyen fontos jelentőségűek az Ukrajnában jelen lévő összes sui iuris egyház püspökeinek közös összejövetelei. Legyetek nagylelkűek az egymásról szóló beszédben a testvérek között.

Hűen a vértanúk földjének örökségéhez

Akár mint görög-katolikusok, akár mint latinok, egyaránt a katolikus egyház fiai vagytok, ahogy a ti földetek is hosszú időn át ki volt téve a vértanúságnak. Vértanúitok vére, mely közbenjár a mennyben egy utólagos motívum, ami indítson benneteket a szívek igazi közössége felé. Egyesítsétek az erőiteket, támogassátok egymást kölcsönösen! Jól meggyökerezve a katolikus közösségben, hittel és türelemmel vihetitek előre az ökumenikus elkötelezettséget, hogy növekedjék az egység és a keresztények közötti együttműködés.

Biztos vagyok benne, hogy döntéseitek, Péter utódával egységben, magára vállalhatják az egész népetek elvárásait. Arra hívlak benneteket, úgy kormányozzátok a rátok bízott közösségeket, hogy amennyire lehet, legyetek jelen és közel a papokhoz és a hívekhez. Kívánom továbbá, hogy a közhatalommal tisztelettel teli és gyümölcsöző kapcsolatot ápoljatok! Legyetek figyelmesek és készségesek a szegények iránt: ők a ti gazdagságotok! Ti vagytok a Krisztus által rátok bízott nyáj pásztorai. Legyetek ennek mindig tudatában a kormányzás során! Szándékaitok és tetteitek irányuljanak a rátok bízott egyházak legfőbb javára. Vezessen benneteket a közösségeitek iránti szeretet, ami az apostolokat is éltette, akiknek az örökösei vagytok. A Boldogságos Szűz anyai oltalma támogasson benneteket a Krisztus felé vezető úton, és amikor az imádságotokat kérem a magam számára, apostoli áldásomat adom rátok, közösségeitekre és az egész szeretett Ukrajnára.

(vl)