Ferenc pápa fogadta az ukrán püspököket

A Szentszék az ukrajnai katolikus hívek mellett áll – mondta Ferenc pápa az ukrán püspökök küldöttségének. Hét római katolikus és tizenöt görögkatolikus főpásztor érkezett február 16-án egyhetes ad limina látogatásra Rómába – tájékoztat a Vatikáni Rádió magyar és német szerkesztősége.

Az ukrán görögkatolikus egyház főpásztorai és az ukrajnai latin püspöki konferencia tagjai február 16-a és 21-e között „ad limina” látogatáson vesznek részt Rómában. (Az ad limina látogatás, latinul visitatio liminum: a megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatása az apostolok küszöbénél, azaz Szent Péter és Pál sírjánál Rómában, melynek alkalmából beszámolnak a pápának egyházmegyéjük állapotáról – A szerk.) Miután az egyes kongregációk vezetőivel a hét során tárgyaltak, pénteken délben Ferenc pápa fogadta őket a Kelemen-teremben. Az ukrán görögkatolikus egyház tizenöt főpásztora és az ukrajnai latin püspöki konferencia hét tagja vett részt a pénteki ad limina pápai fogadáson. A latin püspökök között jelen volt Majnek Antal ferences püspök, a kárpátaljai munkácsi egyházmegye főpásztora is.

Ferenc pápa személyes hangon köszöntötte az Ukrajnából érkezett püspököket. Biztosította őket, hogy a Szentszék az ukrajnai katolikusok mellett áll. Ferenc pápa a fennálló polgárháborús konfliktus és az ukrán nép szenvedése láttán arra kérte a püspököket, tartsák távol magukat a politikától, és az értékek határozott képviseletével segítsék elő a békét.

Az audiencián együtt vettek részt a görög és latin rítusú főpásztorok. Vitathatatlan tény, hogy mindkét püspöki kar katolikus és ukrajnai, a rítusok és a hagyományok különbözősége mellett. Ferenc pápa arra kérte őket, tegyenek meg mindent az együttműködésért, hogy megtalálják az egységet (a görögkatolikus püspökök nem tagjai az Ukrán Püspöki Konferenciának, külön testületet alkotnak – a szerk.). „Számomra fájdalmas látni, hogy meg nem értés van köztetek – fogalmazott a Szentatya. – Egy test vagytok, ahogy már korábban II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa figyelmeztetett benneteket – találjátok meg azokat az utakat, melyek egymás elfogadásához és nagylelkű támogatásához vezetnek apostoli szolgálatotokban!” A püspökök között megtalált egység jel lenne a nép számára, és a nemzet ügyét is felbecsülhetetlen módon szolgálná. Ferenc pápa arra kérte a görög- és római katolikus főpásztorokat, találják meg a közös fórumok lehetőségét. „Legyetek egyek az alapvető értékekben, és legyen közös a legdrágább kincsetek: a hit és az Isten népe. Látom, hogy milyen kiemelt jelentőségűek az Ukrajnában jelen lévő összes sui iuris egyház püspökeinek közös összejövetelei. Legyetek nagylelkűek az egymásról szóló beszédben a testvérek között” – kérte Ferenc pápa.

„Akár mint görög-, akár mint római katolikusok, egyaránt a katolikus egyház fiai vagytok, a ti földeteken a vértanúk vére folyt. Indítson ez benneteket a szívek igazi közössége felé. Egyesítsétek az erőiteket, támogassátok egymást kölcsönösen! Jól meggyökerezve a katolikus közösségben, hittel és türelemmel vihetitek előre az ökumenikus elkötelezettséget, hogy növekedjék az egység és a keresztények közötti együttműködés.”

Bár a Szentatya közvetlenül nem említette meg az Ukrajna és Oroszország közötti fegyverszünet megsértését, de utalt arra, mennyire fontos, hogy mindkét fél betartsa a már létrejött megállapodásokat, és tiszteletben tartsa a nemzetközi törvényesség alapelveit. Így például a fegyverszüneti megállapodásokat, mert azok megsértése esetén ismét fellángol az ellenségeskedés. „Ismerem azokat a történelmi viszontagságokat, melyek a földeteket érintették, és máig jelen vannak a közös emlékezetben. Olyan kérdésekről van szó, melyek részben politikai jellegűek, és amelyekre nem ti vagytok hivatottak közvetlen választ adni; másfelől vannak olyan társadalmi-kulturális valóságok és emberi drámák, melyek megkövetelik a püspökök közvetlen és pozitív fellépését” – fogalmazott a Szentatya.

„Meghallgatva az embereket, buzdítsátok őket azokra az értékekre, melyek őket jellemzik: a találkozás, az együttműködés, az ellentétek elsimításának képessége értékeire. Röviden szólva, a feladat a lehetséges béke keresése. Ezt az etikai örökséget termékenyítsétek meg szeretettel, az Isten szeretetével, mely Krisztus szívéből fakad – mondta Ferenc pápa. – Mint állampolgároknak, jogotok van arra, hogy közösen kifejtsétek a sorsotokat érintő elgondolásotokat. Nem konkrét politikai cselekvést várnak tőletek, hanem azt, hogy rámutassatok az ukrán társadalmat összekötő értékekre. A Szentszék mellettetek áll, nemzetközi fórumok előtt is képviseli ügyeteket” – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A Szentatya szóba hozott néhány rossz irányba tartó jelenséget az ukrán társadalom életéből. Így rámutatott a gazdasági szabadság torz értelmezésére, mely ahhoz vezetett, hogy egy vékony réteg „elképesztő gazdagságot halmozott fel” a nagy többség kárára. Ez a jelenség a közszférát is érinti, így egy erőforrásokban gazdag országban idézett elő nyomort.

„Ne fáradjatok bele továbbadni híveiteknek mindazt, amire a hit és a lelkipásztori felelősség vezet el benneteket – figyelmeztetett Ferenc pápa. – Az igazságosság és az igazság értelme, előbb, mint a politika, elsősorban morális jellegű, és a lelkipásztorok felelősségére van bízva. Minél inkább Krisztus egyházának szabad szolgái lesztek, annál inkább, meglehet a ti szegénységetekben, a szegények, a munkanélküliek, a gyengék, a betegek, a nyugdíjas idősek védelmezői lesztek.”  

A Szentatya hozzátette: „Arra bátorítalak benneteket, hogy Isten kegyelmével újítsátok meg az evangélium hirdetésének buzgóságát az ukrán társadalomban, és ebben támogassátok egymást hatékony együttműködéssel. Legyen mindig rajtatok Krisztus tekintete, aki látta az aratás bőségét, és kérte, hogy imádkozzunk az Úrhoz, küldjön munkásokat. Ez azt jelenti, hogy imádkozunk és dolgozunk a papi és a megszentelt élet hivatásaiért, és ez azt is jelenti egyben, hogy gondosan törődünk a papság és a szerzetesség képzésével, a hitnek egy mind mélyebb és szervesebb ismerete szolgálatában, az Isten népén belül.”

„Arra hívlak benneteket, úgy kormányozzátok a rátok bízott közösségeket, hogy amennyire lehet, legyetek jelen és közel a papokhoz és a hívekhez. Kívánom továbbá, hogy a közhatalommal tisztelettel teli és gyümölcsöző kapcsolatot ápoljatok. Legyetek figyelmesek és készségesek a szegények iránt: ők a ti gazdagságotok! Ti vagytok a Krisztus által rátok bízott nyáj pásztorai. Legyetek ennek mindig tudatában a kormányzás során! Szándékaitok és tetteitek irányuljanak a rátok bízott egyházak legfőbb javára. Vezessen benneteket a közösségeitek iránti szeretet, ami az apostolokat is éltette, akiknek az örökösei vagytok.  A Boldogságos Szűz anyai oltalma támogasson benneteket a Krisztus felé vezető úton, és amikor az imádságotokat kérem a magam számára, apostoli áldásomat adom rátok, közösségeitekre és az egész szeretett Ukrajnára” – zárta az ukrán püspökökhöz intézett beszédét Ferenc pápa.

forrás: Vatikáni Rádió