RENDELET a búcsúk adományozásáról a Hit Évében a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében

Az Apostoli Penitenciária 2012. szeptember 14-én kiadta az egész egyházra vonatkozó „Urbis et Orbis” általános rendeletet a búcsúk adományozásával kapcsolatban. Ebben útmutatásokat ad az ordináriusoknak, hogy egyházmegyéjükben további lehetőséget adhassanak búcsúk elnyerésére. Ezzel élve örömmel közlöm egyházmegyénk papjaival és híveivel, hogy az általános rendelet értelmében az alábbi lehetőségeket adom a Hit Évében a búcsúk elnyerésére: A Hit Évének teljes időtartama alatt, vagyis 2012. október 11-től 2013. november 24-ig teljes búcsút nyerhetnek a saját bűneik miatti időleges büntetés alól Isten irgalmából (amit az elhunyt lelkekért is felajánlhatnak) mindazon híveink, akik valódi bűnbánatot tartottak, kellőképpen meggyóntak, szentáldozáshoz járultak és imádkoztak a Szentatya szándékára, a) minden alkalommal, ha legalább három alkalommal részt vesznek az igehirdetésen a szent missziók alkalmával, vagy legalább három előadást meghallgatnak a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól és a Katolikus Egyház Katekizmusának cikkelyeiről, bármely templomban vagy alkalmas helyen;

b) minden alkalommal, ha zarándoklat formájában meglátogatnak egy pápai bazilikát, egy keresztény katakombát, egy székesegyházat, Kárpátalján pedig, ha meglátogatják a munkácsi székesegyházat, vagy a következő városokban lévő templomainkat: Perecseny, Ungvár, Szolyva, Beregszász, Nagyszőlős, Huszt, Técső, Aknaszlatina, Rahó, vagy ha bárhol meglátogatnak egy szent helyet (például valamely Máriakegyhelyet, a szent apostolok vagy védőszentek valamely kegyhelyét) és itt részt vesznek valamilyen liturgikus imádságon, vagy legalább megfelelő időt eltöltenek ott összeszedetten, jámbor elmélkedéssel, amit a Miatyánk, a Hiszekegy bármely hivatalos formájának, valamint a Szűzanyához, az apostolokhoz vagy a védőszentekhez szóló fohász elimádkozásával fejeznek be;

c) egyházmegyénkben minden alkalommal, a Hit Évében meghatározott ünnepnapokon: az Úr ünnepein: Urunk születése (december 25.), Urunk megjelenése (január 6.), Urunk feltámadása (március 31.), Urunk mennybemenetele (május 12.), Pünkösd vasárnap (május 19.), Krisztus Király vasárnapja (november 25.); Szűz Mária ünnepein: Szeplőtelen fogantatás (december 8.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (április 8.), Szűz Mária mennybevétele (augusztus 15.); a szentek ünnepein: Szent József (március 19.), Szent Péter és Pál apostolok (június 29.), Szent István király (augusztus 20.), Árpádházi Szent Erzsébet (november 19.); ezenkívül pedig az egyes templomaink búcsúnapjain, ha részt vesznek egy ünnepélyes szentmisén vagy zsolozsmán, s ezen felül elimádkozzák a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában;

d) a Hit Éve bármely szabadon megválasztott napján, amikor hívő módon meglátogatják azt a templomot, ahol elnyerték a keresztség szentségét, amen?- nyiben itt megújítják keresztségi fogadalmaikat, annak bármely hivatalos formájában;

e) szeptember 27-én (a munkácsi székesegyház fölszentelésének ünnepén) pápai áldásban részesülnek, teljes búcsúval, mindazon hívek, akik hittel fogadják ezt az áldást. Azok a hívek, akik valódi bűnbánatot gyakoroltak, ám súlyos okból nem tudnak részt venni az ünnepi eseményeken (főként az idősek, a betegek és mindazok, akik otthonról nem tudnak elmozdulni a betegük mellől, továbbá akik a kórházakban vagy egyéb ápolási központokban folyamatos szolgálatban állnak a betegek mellett), elnyerhetik a teljes búcsút ugyanezen feltételek mellett, ha lélekben és gondolatban egyesülnek a jelenlévő hívekkel, különösen azokban a pillanatokban, amikor a Szentatya szavait közvetíti a televízió, illetve a rádió, s otthonukban vagy azon a helyen, amelyet akadályoztatásuk okán nem tudnak elhagyni, elimádkozzák a Miatyánkot, a Hiszekegyet annak bármely hivatalos formájában és más fohászokat, a Hit Éve célkitűzéseinek megfelelően, valamint felajánlják szenvedéseiket vagy saját életük szükségeit.

Kérem a papokat, hogy (a szentmisék előtt és után) mindennap biztosítsanak lehetőséget a hívek számára gyónásra. Legyen a szentmisék előtt, főleg vasárnaponként, közös imádság, pl. rózsafüzér, litánia, más erre alkalmas imádság vagy szentségimádás. Indítsanak hittanórákat a gyerekek és felnőttek számára a legkisebb helyeken is. Legyenek egy-, háromvagy többnapos lelkigyakorlatok, különösen az adventi és a nagyböjti időszakban, illetve a templomok búcsúnapja előtt.

A jelen rendelet, melynek érvényessége kizárólag a Hit Évére szól, legyen ismert a hívek előtt, továbbá jelenjen meg az egyházmegyei médiában is.

Kelt Munkácson, 2012. november 3-án + Majnek Antal munkácsi megyéspüspök