Lehetne-e szebb időszakot választani templomszentelés napjának, mint a húsvéti időszakot? 2023. április 11-én, a Fényes hét keddjén nemcsak a derült ég és a tavaszi melengető napsütés gyűjtötte egybe az ungvári járásban elterülő Palágykomorócon, a szlovák határ közelében fekvő kicsiny településen a híveket, hanem az a várva várt ünnepi esemény, amelynek keretében felszentelték a falu római katolikus templomát.

Az ünnepi alkalmon részt vettek Kisszelmencről, Ungvárról és Munkácsról érkezett hívők is.

Sok évnyi várakozás, imádság után 2018-ban valósult meg a helyi római katolikus hívőközösség álma: megkezdték az új templom építését. Az építkezés megkezdése a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásának volt köszönhető, majd 2019-ben a Magyar Kormány újabb támogatásával tudtak folytatódni a munkálatok, végül az építkezés a Munkácsi Püspökség, valamint a helyi hívek adományaival kiegészítve fejeződött be.

Az öt évig tartó építési munkálatok után 2023. április 11-én ünnepélyes keretek között felszentelték a Schneidgen György tervei alapján készült, Szent József tiszteletére épült templomot.

„2022 tavaszán, amikor már álltak a falak és befejeződött a tetőszerkezet megépítése, megáldásra került az épület, és a püspök úr engedélyével Petenko Miron atyával elkezdtünk miséket tartani benne” – árulta el Majnek Antal püspök, Palágykomoróc lelkipásztora.

Az ünnepélyes templomszentelési szertartást és szentmisét Lucsok Péter Miklós OP, a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója vezette, Majnek Antal OFM, az egyházmegye nyugalmazott püspöke és az egyházmegye számos papjának jelenlétével. Az ünnepi alkalmat megtisztelték jelenlétükkel a görögkatolikus paptestvérek, a helyi református lelkész, a közélet és a diplomácia képviselői, köztük Papp Ferenc konzul úr, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának munkatársa, a helyi és kistérségi vezetők, valamint az újonnan épült templom belsőépítésze, Dragonits Márta asszony.

A szertartás a templom előtti téren kezdődött. „Felszenteljük ezt a templomot, mint amikor a keresztségben a gyermeket, átadjuk teljesen Jézusnak. Imádkozzunk azért, hogy mi, és ez a templom Isten áldásával, szeretetével legyen tele.” – mondta Miklós püspök, majd a Palágykomoróci Szent József Római Katolikus Templom kurátorától, Barkaszi Tibortól ünnepélyesen átvette a templom kulcsát, amit aztán rábízott a helyi lelkipásztorra, aki kinyitotta a templomajtót, és a papok a hívekkel együtt beléptek a templom belső terébe.

Ezt követően a püspök megáldotta a szentelt vizet és meghintette vele a híveket, majd a templom falait. A szentmise olvasmányai, a zsoltár, az evangélium, majd a szentbeszéd következett.

A homíliában Miklós püspök, az evangéliumra visszautalva, amelyben Mária kereste Jézust az üres sírnál, feltette a kérdést, hogy mi vajon „keressük-e Jézust”, aki „megígérte, hogy köztünk marad, de aztán felment a Mennyekbe. Van-e olyan érzésünk, hogy elveszítettük Jézust, a jelenlétét. Hiányzik-e nekünk?” Tovább folytatva az elmélkedést a püspök a hallgatóság figyelmét a köztünk megjelenő feltámadt Krisztus jelenlétére irányította: amikor összejövünk az Ő nevében, amikor találkozunk Vele az Igében, amikor megjelenik és szól a felkent személyeken keresztül, amikor találkozunk Vele a szentségekben, amikor befogadjuk Őt az Eucharisztiában, amikor rátalálunk az Oltáriszentségben.

„Hol van Jézus? Itt van köztünk a Feltámadt Jézus! S ez a hely, ez az Istennek szentelt hely Jézus különleges jelenléte. Ezért, amikor úgy érzitek, hogy elveszítettétek Jézust, keressétek Őt sírva, keressétek Őt ott, ahova a Szentlélek vezet titeket, de tudjátok, hogy a templom az a különleges hely, ahol mindig meg tudjátok találni Jézus jelenlétét.” – zárta Miklós püspök a templomszentelés alkalmából mondott szentbeszédét.

A szentmise igeliturgia része után mindenki együtt elénekelte a mindenszentek litániáját, majd következett a felszentelő imádság és a templom falainak krizmával történő megkenése. Ezután  tömjén illata lengte be a templomot.  A püspök  az illatáldozattal körbejárta az oltárt, melyet aztán letrítettek és meggyújtották rajta a gyertyákat. Ezután a szentmise az áldozati résszel folytatódott.

A szentmise végén az újonnan felszentelt római katolikus templom kurátora ismertette a templom megépülésének folyamatát és köszönetet mondott a magyar kormány és minden adakozó anyagi támogatásáért, valamint megköszönte annak a sok embernek a munkáját, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a templom külsőleg és belsőleg is Isten jelenlétének méltó helyévé válhasson.

Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja Bacskai József főkonzul nevében köszöntötte a megjelenteket. „Látva ezt a csodálatos templomot, nem lehet más érzése az ide belépő látogatónak és a híveknek, mint a hála a mindenható Isten előtt és hála mindazon nagyszerű híveknek, embereknek, akik létrehozták ezt a szentélyt, Isten házát.” – fogalmazott beszédében a konzul. A diplomata aláhúzta a magyar társadalom Ukrajna népével megélt szolidaritását mind a menedék kérők befogadása, mind a humanitárius segítségnyújtás területén. „Azt kívánom a hívő közösség minden tagjának, hogy gyakran töltsék meg ezt a gyönyörű templomot hittel, imádsággal, és hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban adjon a Jóisten békét és biztonságot, sok erőt és egészséget” – zárta szavait a diplomata.

Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke elmondta, a palágykomoróci hívek a templom megépülése előtt a helyi görögkatolikus templomban tartották a miséket. „Emlékszem arra, amikor Milan Sasik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye korábbi püspöke úgy rendelkezett, hogy mindenhol saját templomot építsenek a görögkatolikus hívek számára. Sokat egyeztettem vele, hiszen akkoriban mi 28 templomba engedtük be a görögkatolikusokat szolgálni. Az egyházmegyében mi is tartunk görögkatolikus templomban szentmiséket, így volt ez Palágykomorócon is. Az itt élő hívek szándéka azonban az volt, hogy legyen saját szentélyük, ahol bármikor megtarthatják a szertartásokat.”

Lucsok P. Miklós, a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója szintén kifejezte abbéli örömét, hogy a híveknek most már van saját templomuk: „Egy új templom mindig az Istenbe és a jövőbe vetett hitet jelképezi. Erre pedig, most a háború közepette különösen nagy szükség van… A templom egy olyan hely, amire Isten rámutat, hogy itt akar velünk találkozni az Ige által, a szentségek által. Nagyon örülünk ennek az eseménynek… Az embereknek itt Palágykomorócon nem kell járniuk a szomszéd település templomába vagy a görögkatolikus testvérek templomába, akik szeretettel fogadtak minket. Most van saját templomunk és itt fogunk növekedni a világosságban, a szeretetben, és imádkozni fogunk, mert az ima helye mindig a világosság helye…”

Szöveg: Molnár M. Katalin

Fényképek és kisfilm: Weiss Viktória