Örömmel tudatom a paptestvérekkel és a hívekkel, hogy egyházmegyénkben 2020. június 1-jétől, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben.

Ezzel kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket hozom:

1. Szentmisék

1.1. A jelen állami szabályozás értelmében 10 négyzetméterenként egy ember vehet részt szentmisén a templomban.

1.2. Ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők megtartsák egymás között a másfél méter távolságot; se egymás mellé, se egymás mögé ne üljenek ennél közelebb. A templom elrendezéséből adódóan a plébános azt is kihirdetheti, hányan ülhetnek egy padban, ill. hány padot hagyjanak ki egymás mögött.

1.3. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk használatára (ebben segíthetnek a ministránsok vagy az egyháztanács tagjai).

1.4. Légúti panaszokkal küzdő, valamint lázas betegek nem vehetnek részt közös liturgiákon!

1.5. Kérem a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

1.6. A szenteltvíztartókat továbbra is hagyjuk üresen.

1.7. A szentmisék előtt és után is fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében.

1.8. Kerülni kell a közvetlen érintkezés (túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, a béke jelének átadásában is.

1.9. Ne helyezzünk ki közös használatú imakönyveket és egyéb tárgyakat sem.

1.10. A szabadtéri szentmisén és az áldoztatáskor is a résztvevők kötelesek megtartani egymástól a 1,5 méter távolságot és a többi egészségügyi előírást is, melyek a szentmisére vonatkoznak.

1.11. Ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a szentmise biztonságos végzése, ott igény szerint lehet a templomudvaron tartani.

1.12. Továbbra is gondosan tartsuk és tartassuk be az állami és az általam elrendelt előírásokat!

1.13. Áldoztatás

1.13.1. Továbbra is kizárólag kézbe szabad áldozni! Mondjuk el és mutassuk meg a híveknek ennek a módját.

1.13.2. Az áldoztató személy áldoztatás előtt és után is fertőtlenítse a kezét. A hívek is fertőtlenítsék kezüket áldozás előtt.

1.14. Perselyezés

1.14.1. Perselyezés, adománygyűjtés a szentmise végén történjen. A hívek távozáskor helyezzék adományukat kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Ahol megvan a lehetősége, hívjuk fel figyelmüket arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják adományukat vagy más célú támogatásukat. Ezzel csökkentjük a készpénz használatát.

1.14.2. A pénzt számolók húzzanak gumikesztyűt, vagy utána feltétlenül mossanak alaposan kezet.

2. Felmentés

Kérem az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy akinek hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, hogy saját és mások érdekében fontolják meg a szentmisén való személyes részvételt. Ha szükséges, akkor továbbra is maradjanak otthon, és a szentmise-közvetítések és személyes imádságaik által kapcsolódjanak be az Egyház imádságába. Számukra egyházmegyénk területén a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) egyelőre továbbra is érvényben hagyom.

A felmentés és az óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Természetesen nem tiltom meg nekik a templomba járást, de csak saját felelősségükre tehetik!

3. Igeliturgia, közösségi imádságok

3.1. A pap távollétében tartott vasárnapi igeliturgiára a szentmisénél említett feltételek vonatkoznak.

3.2. Minden nyilvános, templomban tartott közösségi imádságra is (rózsafüzér, litánia, szentségimádás stb.) a szentmisénél leírtak az irányadók.

4. Gyóntatás

A gyóntatás nagyobb helyiségben vagy szabad téren történjék a megfelelő óvintézkedésekkel (megfelelő távolság megtartása, a gyóntatón és a gyónón is legyen maszk, betegen senki ne menjen gyónni).

5. Online közvetítések

Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését azokra a hívekre való tekintettel, akik még nem jöhetnek el a templomba. Így velük is kapcsolatban maradunk. Az online közvetítés a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

6. Csoportos alkalmak

6.1. A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

6.2. Más templomok búcsúira egyelőre ne zarándokoljunk el.

7. Elsőáldozás, bérmálás, egyházmegyei programok

7.1. Az elmaradt, ill. a tervbe vett egyházmegyei események, programok megtartásáról a későbbiekben születik döntés.

7.2. Az elsőáldozás és bérmálás megtartásáról (utóbbi esetben a püspökkel egyeztetve) vagy későbbre halasztásáról az érintettek felkészültségétől függően a plébános dönthet. Ezeknek az eseményeknek a lebonyolításában is biztosítani kell mindazokat a szabályokat, melyek a szentmisékre vonatkoznak (ld. 1. pont).

8. Házasságkötés, keresztelő, temetés

8.1. A házasságkötéseket és a kereszteléseket az 1. pontban található szabályoknak megfelelően lehet megtartani. Ahol a szentmisében tartott esküvő vagy keresztelő a megengedettnél nagyobbra növelné a templomban a létszámot, ott tartsuk meg ezeket a szertartásokat szentmisén kívül.

8.2. A temetéseket az eddigiekhez hasonlóan a temetőben végezzük.

9. Betegellátás

A 2020. március 27-én kiadott püspökkari és az általam március 30-án kiadott rendelkezésnek, valamint az aktuális állami járványügyi előírásoknak megfelelően.

***

A fentiek betartatásáért a helyi plébános a felelős (a temetés kivételével).

Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

Kérjük a Szentlélek Úristen segítségét egyházközségeink és egész egyházmegyénk számára, és imádkozzunk továbbra is a járvány és a veszélyhelyzet megszűnéséért!

τ Majnek Jenő Antal
megyéspüspök

Munkács, 2020. május 29.