A férj helyes meghatározása

Az apa bibliai képét szeretném elétek tárni. Bár a leggyakoribb manapság, az „elfoglalt apa”, aki dolgozik, és nem ér rá foglalkozni a gyerekeivel. De Isten szándéka az, hogy vegye a bátorságot összetartani a családot, és aktívan nevelni a gyermekeit.

Ne felejtsük el, hogy a család isteni intézmény. Isten szándéka az, hogy a családi kör, az apa, az anya és a gyermekek szilárdan álljanak a keresztény hitben, hogy helyt tudjanak állni a világban. A család boldogságának a megteremtése nem csupán az anyán nyugszik. Az apának is fontos szerepe van. Az apa erős, komoly, odaszentelt szeretetével, az egység legerősebb kötelékével összetartja a család tagjait, az anyát és a gyermekeket. A férj a ház összetartó köteleké.

A család feje

A család feje a férj, az apa. A feleség szeretetet, megértést vár tőle és segítséget a gyermeknevelésben. Ez így helyes is. Neki sem mindegy, mi lesz gyermekei sorsa. A gyermekek támogatást és irányítást várnak apjuktól; ezért szükséges, hogy az apának helyes fogalmai legyenek az életről, valamint azokról a hatásokról és kapcsolatokról, amelyek családja javát szolgálják. Mindenek fölött hassa át az Isten iránti szeretet és istenfélelem; és kövesse az Ige tanítását, hogy gyermekeit a helyes úton tudja vezetni! Az apa tegyen meg mindent, ami rajta áll, családja boldogsága érdekében! Ha bármilyen gondja vagy munkahelyi problémája van is, ne engedje, hogy az árnyékot vessen a családi életére.

Papi feladatot lát el

Az apa férfias magatartásában szemlélteti a szigorúbb erényeket: a hűséget, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Az apa egyúttal a család papja, aki Isten oltárára helyezi mindennapi áldozatát. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek ebben az áldozathozatalban és vegyenek részt Isten dicsőítésében.

Este az apa, mint a család papja, adjon hálát az Úrnak a kapott ajándékokért, közösen tartsanak bűnbánatot, egymástól kérjenek bocsánatot. Ez a szabály- amit az apa, vagy távollétében az anya buzgón végrehajt, áldást hoz a családra. Az apa képviseli családjában az Isten királyi tekintélyét. Együtt munkálkodik Istennel és végrehajtja Isten akaratát. Megalapozván gyermekeiben a helyes elveket, képessé teszi őket arra, hogy tiszta és erényes jellemet fejlesszenek ki, mert ő már korábban betöltötte lelkűket azzal, ami képessé teszi gyermekeit, hogy engedelmességet tanúsítsanak nemcsak a földi szülők, hanem mennyei Atyjuk iránt is. Az apának nem szabad elhanyagolnia szent megbízatását és semmilyen ponton sem kell feladnia szülői tekintélyét.

Istennel járni

Az apa kapcsolja gyermekeit az élő hit által Istentrónjához. Miután nem saját erejében bízik, lelkével Jézusba kapaszkodik és megragadja a Mindenható erejét. Mindazok számára, akik így keresik Őt, Krisztus gyors segítséget ad a szükség idején. Ők erősek lesznek a megpróbáltatás napján.

Érett tapasztalattal rendelkezzen

Az apa ne legyen olyan, mint a gyermek, aki pusztán a pillanatnyi felindulás alatt cselekszik. Szent, tiszta kötelék kapcsolja családjához.

Hogy milyen befolyása lesz a családban, azt meghatározza az egyedül igaz Isten és az Atya által küldött Jézus ismerete. Pál így mondja: „Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: de utána férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat” (IKor 13,11).

Az apának a családja élén kell állnia, de nem úgy, mint egy túl nagyra nőtt fegyelmezetlen fiú, hanem mint erős jellemű, szenvedélyein uralkodó férfi. Nevelést kell adnia a helyes erkölcsökben. A családi életét Isten Igéjének tiszta elvei kell, hogy irányítsák és korlátozzák. Akkor felnövekedik a teljes férfikorra Krisztus Jézusban.

Isten akaratának rendelje alá magát

A próféta azt üzeni annak, aki férj és apa: Törekedj arra, hogy tiszta és szent légkör vegye körül lelked… Tanulj Krisztusról naponta! Soha, de soha ne nyilváníts ki zsarnoki lelkületet családodban! Az a férfi, aki ezt cselekszi, együttműködik a sátáni erőkkel. Rendeld alá szándékodat Isten akaratának! Tégy meg mindent, ami hatalmadban áll, hogy feleséged életét boldoggá és kellemessé tedd! Válaszd a Bibliát életed fő tanácsadójának! Otthon az Ige tanítása szerint élj, akkor azok szerint élsz az Egyházban és magaddal viszed munkahelyedre is! Az ég alapelvei nemessé teszik minden kezdeményezésedet. Isten an­gyalai együttműködnek veled és segítenek Krisztust képviselned a világ előtt.

Ne engedd, hogy foglalkozásod bosszúságai sötétségbe borítsák családi életedet!

Ha a jelentéktelen dolgok nem úgy történnek, ahogyan azt elgondolod, ha nem gyakorolsz türelmet, elnézést, kedvességet és szeretetet, akkor kinyilvánítod, hogy nem Istent választottad társadnak, aki szeretetében életét adta érted, hogy egy lehess vele. A mindennapi életben váratlan meglepetésekkel, csalódásokkal és kísértésekkel fogsz találkozni. Mit mond a Szentírás? „Álljatok ellene az ördögnek- erős bizalommal Istenben- és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok” (Jak 4:7-8; íz 27,5). Nézz Jézusra mindenkor mindenütt, őszinte szívből jövő csendes imában fordulj hozzá, hogy megismerd, miként valósítsd meg akaratát.

Ha nehéz próbatétel tör rád, kérd az Urat: „Ó! Istenem, segíts nekem, hogy ellenálljak a kísértésnek, hogy minden keserűséget, haragot, gonosz beszédet eltávolítsák szívemből! Add nekem szelídségedet, alázatosságodat, türelmedet és szeretetedet! Ne engedd, hogy Megváltómat megalázzam! Ne engedd, hogy félreértsem feleségem, gyermekeim és hitbeli testvéreim szavait és indítékait! Segíts, hogy kedves, irgalmas, gyengéd szívű és megbocsátó legyek! Segíts, hogy összetartó kapocs legyek otthonomban, hogy másoknak is bemutassam Krisztus jellemét.”

Alázatossággal gyakorolja a tekintélyt!

Nem bizonyíték a határozottság, ha állandóan családfői minőségét hangoztatja a férj. Nem növeli tekintélyét az sem, ha a Bibliát idézgeti tekintélye alátámasztására. Nem teszi határozottabbá az sem, ha megköveteli feleségétől, gyermekei anyjától, hogy csak az ő akarata szerint cselekedjék, mintha azok csalhatatlanok volnának. Az Úr úgy alkotta a férfit, hogy feleségének védelmezője legyen; ő a család összetartó kapcsa, aki összeköti a tagokat, amiképpen Krisztus is feje az egyháznak és a titokzatos test Megváltója. Jézus bölcsességgel, kedvességgel és szelídséggel tartja fenn tekintélyét; így gyakorolja a férj is a hatalmát és ekként kövesse az egyház Fejének példáját.

Jézus idejében a következő vallási feladata volt az apáknak (Szent József bizonyára így nevelte a gyermek Jézust):

1. Bevezetni a gyermekét a Mózesi törvény ismeretébe (Mózes 5 könyve).

2. Elmondani Isten csodás tetteit. Különösen a zsidó nép kiszabadulását az egyiptomi fogságból, és a pusztai vándorlás csodás eseményeit.

3.  Megtanítani a vallási ünnepek jelentőségére.

4.  Bevezetni a vallási szokásokba s azok értelmébe.

5.  Megtanítani a napi imákat (18 áldás) és a zsoltárokat.

Az Újszövetség szerint a következő vallási feladata van az apáknak:

1. Bevezetni gyermekét a teremtés titkába. Isten teremtette a világot és az embert, ma is Ő tartja létben a mindenséget, ezért minden nap hálát kell adni neki. Egy csodálatos országban vár bennünket földi életünk végén.

2. Beszéljen gyermekének az evangéliumi lelkűletről: szeretetről, megbocsátásról, mások megsegítéséről.

3.   Beszélni Jézusról, aki magára vette bűneinket, megváltott minket az örök haláltól, s a kereszten feláldozta magát érettünk.

4.   Adjon tanítást Szentlélekről, hogy általa ismerhetjük meg Istent, S általa leszünk képesek szívből szeretni Őt.

5.   Beszélni neki a megtérésről (saját istenélményéről és megtéréséről), s arról, hogyan kell a szívünkbe fogadni Jézust.

6.   Tanítást adni a szentmise értékéről, a szentgyónás fontosságáról, és az Egyházról, mint a kegyelem forrásáról. Tanítsa meg gyermekét a vasárnap méltó megünneplésére.

7.   Beszéljen neki arról, hogy a földi élet végső célja, s az üdvösség.

Ha az apa ezt nem tudja vállalni, akkor az anya feladata tanítást adni a hitről.