A Szent Család ünnepe

2018. december 30.

Kedves Papok és Istennek szentelt személyek!

Kedves Házastársak, Szülők, Nagyszülők!

Kedves Gyerekek!

Kedves Testvérek!

Az egyházatyák a Szent Családot földi Szentháromságnak nevezik. Velük együtt azt mondhatjuk, hogy minden család a Szentháromság, a Mennyei Család képmása kell hogy legyen, amelyben szeretet és egymás kölcsönös odaajándékozása uralkodik!

Az evangélium, amelyet ma hallottunk, Jézus, Mária és József életének egy napját tárja elénk. Lukács evangélista mintha kissé föllebbentené a függönyt, hogy bepillanthassunk a Szent Család életébe, mely példaként és ihletként szolgál minden család számára. Látjuk a Szent Családot, amint Jeruzsálembe mennek, hogy imádják a Mindenhatót, látjuk, hogyan ünneplik és élik meg Húsvét misztériumát, átélve Isten nagy tetteit, amelyeket az üdvtörténetben végbevitt. Végül látjuk, ahogyan az ifjú Jézus ez alatt a különleges zarándoklat alatt először tudatosítja magában küldetését. Milyen fontos is a CSALÁD, ha az Isten Fiának szüksége volt rá és benne növekedett! Szent II. János Pál így jellemezte ezt a misztériumot:

Az angyali üdvözlet pillanatától József Máriával együtt mintha „az Istenben örökre elrejtett” misztérium közepében lett volna, amely testté lett: „S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.”(Jn 1,14). Emberek közt lakott, a szent názáreti Családban – amely egy volt a sok család közül abban a galileai városban, egy a sok család közül Izrael földjén. „A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta.” Az evangéliumok néhány szóban mutatják be a „rejtett” életnek ezt a hosszú időszakát, mely alatt a Názáreti Jézus messiási küldetésére készült. Ebből a rejtett időszakból csak egy pillanatkép került napvilágra, melyet Lukács írt meg evangéliumában – a Húsvét ünnepe Jeruzsálemben, amikor Jézus tizenkét éves volt. (Redemptoris Custos 15)

Lukács evangélista Jézus életét és küldetését Jeruzsálembe vezető útként mutatja be, ahol be kell teljesednie a Húsvét misztériumának. Lukács evangéliumát olvasva Jézust mindig útközben látjuk, a mi Urunk gyermekkorának leírása pedig a Szent Városban fejeződik be, amikor bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a Húsvéti Három Nap alatt fognak majd történni. A Jeruzsálembe vezető út a keresztény ember útja is. Hiszen az Egyház vándorló nép, amely Jeruzsálembe tart, hogy átélje a Húsvéti misztériumot és elteljen Isten Lelkével, aki erőt és bátorságot ad, hogy a kereszt dimenziójában szeretni tudjunk. Végül pedig az Egyház a Mennyei Város felé tart, az Üdvözítőjével való teljes egység felé.

Ma különösen is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Jeruzsálembe vezető út – minden házaspár és minden család útja is! A hitnek erre a vándorútjára hív meg mindenkit Isten, minden házaspárt, minden családot, hogy Isten Igéjét hallgatva és a szentmisén való részvétellel új lelkesedéssel keressék Isten Arcát.

A Szentlélek hangjára hallgatva mi, az ukrajnai római katolikus egyház püspökei az elkövetkezendő évet a Házasság és a Család Szentsége Évének hirdettük meg. Ez alatt az év alatt szeretnénk átélni a Szent Családnak azt az élményét, amikor zarándokok csapatában, zsoltár- és himnuszéneklés közben Sion hegyére tartanak. Együtt szeretnénk lenni Máriával és Józseffel, akik egyre jobban megismerik Azt, Akit a Mennyei Atya rájuk bízott. Végül szeretnénk újra feltárni a keresztény család küldetését, misszióját, ami nem más, mint a föld sójának és a világ világosságának lenni. (Mt.5,13-14)

Arra törekszünk, hogy ez a kegyelmi esztendő gyümölcsöző legyen családjaitok és az országban az egész egyház számára, ezért mindenkit arra buzdítunk, hogy aktívan vegyen részt a lelkipásztori kezdeményezésekben, amelyekre ebben az időszakban kerül sor. Különösen a következő négy dologra szeretnénk felhívni a figyelmet:

1. A Szent Család képének látogatása. A lelkipásztorok gondoskodjanak arról, hogy a Szent Család képe minden egyházközségben családról családra, házról házra, közösségről közösségre vándoroljon. Az plébániatemplomból elindulva a családok fogadják otthonaikba a Szent Család képét. A családokat arra buzdítjuk, hogy gyűljenek össze körülötte, közösen olvassák Isten Igéjét és imádkozzanak. Látogassa meg családjainkat a Szent Család ebben a látható jelben! A közös imára meg lehet hívni a szomszédokat és az ismerősöket is. Sok ember számára talán ez lesz az első találkozás Isten Igéjével, és csodálatos alkalom arra, hogy meghallja az Evangélium szavait. Abban az esetben, ha más keresztény családok, beleértve a pravoszláv egyház híveit is, szeretnének csatlakozni az imához, és be szeretnék fogadni a Szent Család képét otthonukba, meg kell teremteni számukra ezt a lehetőséget.

2. Lelkinapok családok számára az egyházközségekben és az esperesi kerületekben. Arra buzdítunk, hogy ez alatt az év alatt az egyházközségekben (vagy az esperesi kerületekben) szervezzenek lelkinapokat családok számára. Egy ilyen nap programjába beletartozhat egy katekézis a családot érintő valamilyen témájában (pl. nevelés, kapcsolatok, megbocsájtás stb.), csoportfoglalkozás, elmélkedés Isten Igéjéről, illetve megosztás, szentségimádás, a bűnbánat szentsége, és mindenekelőtt a szentmise, amely ezeknek a találkozóknak a szíve, a középpontja lesz. Minden ilyen nap fejeződjön be beszélgetéssel és agapéval. Természetesen ezeket a találkozókat a lelkipásztori lehetőségekkel és igényekkel összhangban kell megszervezni.

3. A harmadik esemény, amelyre meg szeretnénk hívni titeket – A családok országos kongresszusa, amelyre szeptember 20-22. között kerül sor Vinnicában és Sárhorodban (Vinnica megye). Ez a családközösség szépségének, egységének és szeretetének nagyszerű megnyilvánulása lesz. A kongresszus keresztúttal veszi kezdetét Sárhorodban a családok és házaspárok kiengesztelődésének szándékára. A következő nap a kongresszus Vinnicában folytatódik majd, ahol a felnőtteknek külön programjuk lesz, melyen híres szakemberek konferenciabeszédeit hallgathatják meg. Ez a rendkívüli találkozó szeptember 22-én ér véget közös szentmisével, mely előtt körmenetre és családok tanúságtételére kerül majd sor.

4. És még egy ajándék az Egyháztól, a mi Anyánktól: búcsú elnyerésének a lehetősége ennek a szentévnek az alkalmából. Mindenekelőtt a szentév ünnepélyes megnyitóján való részvételéért lehet elnyerni, melyet minden egyházmegyében megtartanak, valamint ha elzarándoklunk a kijelölt templomok valamelyikébe (ezeket minden egyházmegyében a megyéspüspök jelöli ki); el lehet nyerni a búcsút egy megfogant gyermek lelki adoptálásáért, a rózsafüzér egy részének elimádkozásáért krízisben lévő házaspárokért vagy családokért, a Szentírás közös olvasásáért a családokban, az élet és a család menetében való részvételért, a Családok Országos Kongresszusán való részvételéért Vinnicában és Sárhorodban (legalább az egy napon), minden egyházmegye központi ünnepségein való részvételért, valamint a család évének ünnepélyes befejezésén való részvételéért minden egyházmegyében.

A búcsút általános feltételek mellett lehet elnyerni: a megszentelő kegyelem állapotában kell lenni (súlyos bűn nélkül) vagy szentgyónáshoz járulni, semmilyen kapcsolatban nem szabad lenni a bűnnel (ha valaki nem teljesen szabad a bűntől, részleges búcsút nyerhet), ima a Szentatya szándékára, (pl. „Miatyánk”, „Üdvözlégy Mária”, „Hiszekegy”) azokért a szándékokért, amelyekért a pápa minden nap imádkozik.

Arra buzdítunk mindenkit, hogy tegyünk meg együtt minden lehetségest a családok javára, hogy megvédjük Istennek ezt a művét a gonosz lélek támadásaitól a mai világban.

A Názáreti Szent Család vezessen minket hitünk zarándokútján. Tanítson minket kölcsönös szeretetre és szolgálatra. Mária, a legtisztább szeretet Édesanyja, és József, a Megváltó nevelőatyja vegyenek körül minket folytonos szülői gondoskodásukkal.

Szívből kérjük Isten áldását kezdeményezéseitekre, küzdelmeitekre és törekvéseitekre, imáitokra és minden jócselekedetetekre, melyeket családjaink javára tesztek:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Az Ukrajnai Római Katolikus Egyház püspökei