Mint minden évben, november 11-én ünnepeltük egyházmegyénk és székesegyházunk búcsúját, ismételten kérve patrónusunk, Tours-i Szent Márton pártfogását Isten felé vezető utunkon. Idén azonban külön nagy ajándékot és meglepetést kaptunk a búcsúra, méghozzá egyenesen a Vatikánból.

A szentmise a papok bevonulásával kezdődött. Miután elhelyezték Szent Márton püspök ereklyéjét az oltár előtti, virágokkal díszített tartón, elkezdődött a szentmise; a főcelebráns Štefan Sečka szepesi megyéspüspök volt, aki Majnek Antal püspök meghívására érkezett Munkácsra. A két püspökkel együtt misézett a Munkácsi Egyházmegye papsága is. A hívek megtöltötték a templomot, s az orgona hangja és a kórus gyönyörű éneke mellett megkezdődött az ünnepélyes szentmise. Pogány István plébános köszöntötte a két püspököt, valamint a megjelent papokat és híveket.

Prédikációjában Štefan Sečka püspök arról beszélt, hogy Szent Márton életének legismertebb jelenete – amikor a köpenyét kettévágva betakarta vele a koldust – a szegények szeretetéről tanúskodik, amit egész életében gyakorolt. Nagy szeretettel viseltetett azok iránt, akik között evangelizált: szeretett minden embert, akár fizikailag, akár lelkileg nézve volt szegény. Kövessük ebben is az ő példáját, hiszen az utolsó ítéleten a fő szempont az Isten és ember iránti tevékeny szeretet lesz. Nem elég rosszat nem tenni; a jótett elmulasztása is bűn. Ne mulasszuk el az alkalmat, ha jót tehetünk a valamilyen módon szükséget szenvedő embertársainkkal. „Az Úr Isten tőlünk, keresztényektől azt várja el, hogy a szeretetről tanúskodjunk, és ne óvatos, ravasz egoisták legyünk” – zárta szavait a püspök atya.

A szentmise végén Majnek Antal püspök idén is átadta az általa alapított Szent Márton palástja-díjat: a Pro Fide emlékérmet Török Adél nevetlenfalui hitoktató kapta harmincéves hitoktatói munkájáért, a Pro Caritate emlékérmet pedig az egyházmegyénkben működő Domonkos-rendi nővérek, 25 éve végzett szolgálatukért. A díjat a nővérek nevében Lídia Tymková OP vette át.

Ezután Antal püspök atya a jelenlévők meglepetésére ezekkel a szavakkal folytatta: „Örömünkhöz már csak egy levelet kell hozzátenni, amit a nuncius úr küldött nekem tegnap, válaszul a néhány évvel ezelőtti kérésemre. Hallgassuk meg a levél tartalmát, amit 12 órakor hirdettek ki a Vatikánban.” Ezután Pogány István általános helynök felolvasta Claudio Gugerotti nuncius levelét, melyben értesíti Majnek Antal püspököt, hogy Ferenc pápa segédpüspököt nevezett ki a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyébe, Lucsok Péter Miklós OP személyében. A hírt örömteli tapssal fogadták a jelenlevők; eközben Majnek Antal püspök odament a kinevezett segédpüspök édesanyjához, és szívből jövő köszönetet mondott neki a fiáért.

A püspök atya ezután háláját fejezte ki Štefan Sečka püspöknek, hogy súlyos egészségi problémái ellenére is eljött hozzánk Szepesváraljáról. Mint mondta, az a terve, hogy mind a nyolc európai egyházmegye püspökét meghívja, akik egyházmegyéjének Szent Márton a védőszentje; eddig négy püspök jött el hozzánk; reméljük, a másik négy is el fog látogatni közénk.

Štefan Sečka püspök mindenkinek köszönetet mondott a szentmisében való aktív részvételért, és ő is kifejezte örömét a segédpüspök kinevezése miatt.

A szentmise a pápai himnusz eléneklésével ért véget. A templom udvarán a szokatlanul enyhe időben a munkácsi hívek agapéval várták és szívélyesen kínálgatták a zarándokokat.

Sokéves szokás székesegyházunkban, hogy az egyházmegyei szintű ünnepi szentmisék után a templomból kiérve a papok körbeállnak és megtapsolják a meghívott vendéget, vagy éppen a frissen szentelt papot. Ez a derűs gesztus a közösen ünnepelt szentmise örömének is kifejezése. Most a szepesi püspök atyának szólt a taps, de valamennyire az új segédpüspöknek is, aki nem volt jelen, és Majnek Antal püspök atyának is, aki most segítséget kapott az egyházmegye kormányzásában. Isten áldását kérjük közös munkájukra!